36.024

Vijfde incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022 inzake herverkaveling maatschappelijke diensttijd, steunpakket voor de culturele en creatieve sector en kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerdenIn deze incidentele suppletoire begroting (ISB) wordt de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voor het jaar 2022 verhoogd.

Met deze ISB worden extra middelen beschikbaar gesteld zodat zo spoedig mogelijk verplichtingen kunnen worden aangegaan voor de regelingen met betrekking tot maatschappelijke diensttijd en het steunpakket voor de culturele en creatieve sector. Daarnaast zal DUO zo spoedig mogelijk doorgaan met het kwijtschelden van DUO-schulden van gedupeerden in de kinderopvangtoeslagaffaire.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 1) op 21 april 2022 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 24 mei 2022 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

4 februari 2022

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake herverkaveling maatschappelijke diensttijd, steunpakket voor de culturele en creatieve sector en kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 4 februari 2022 van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 4 februari 2022, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 4 februari 2022.


Documenten

7