Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 18 januari 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Ondersteunen opgave windenergie op zee (35.092)

- Stand van zaken uitvoering motie-Berkhout c.s. over zwart kleuren rotorbladen

Brief van de staatssecretaris voor EZK - Klimaat en Energie van 23 november 2021 (EK, J)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de Fractie-Nanninga (Berkhout), mede namens PvdD-fractie. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer