36.005

Tweede incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022 inzake tegemoetkoming musea na directe lockdown december 2021Deze incidentele suppletoire begroting (ISB) wijzigt de begrotingsstaat van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voor het jaar 2022 en voegt middelen toe voor een tegemoetkoming voor musea die getroffen zijn door directe sluiting vanwege de lockdown.

Met deze ISB worden extra middelen beschikbaar gesteld voor de periode van de verplichte sluiting (19 december 2021 – 14 januari 2022) ter ondersteuning van musea via het Mondriaan Fonds.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 1) op 21 april 2022 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 24 mei 2022 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

23 december 2021

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake tegemoetkoming musea na directe lockdown december 2021)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 23 december 2021 van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 23 december 2021, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 23 december 2021.


Documenten

7