Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 7 december 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op financiële nota Miljoenennota 2020 (35.300)

- Voornemen m.b.t. een volgend debat over de Staat van de rechtsstaat

De commissie spreekt de wens uit om een Staat van de rechtsstaat-beleidsdebat te voeren in 2022. Diverse mogelijke onderwerpen worden genoemd. Dit agendapunt zal op 18 januari 2022 opnieuw worden geagendeerd teneinde een besluit te nemen over de termijn waarop het debat zal worden gevoerd, en over de onderwerpen die in commissieverband zullen worden voorbereid d.m.v. gesprekken met externe partijen. Ambtelijk zal een notitie worden voorbereid met het oog op dit voorbereidingsproces.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren