Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) , Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 7 december 2021
1. 35971, 35972, 35973 en 35979 (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ, OCW en SZW)

Wetsvoorstellen ten behoeve van verbrede inzet coronatoegangsbewijzen en wetsvoorstel Goedkeuringswet vierde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19

De commissies nemen kennis van het besluit van de Tweede Kamer om, naar aanleiding van de brief van de minister van VWS van 6 december 2021 (25295, 1626), de wetsvoorstellen inzake de verbrede inzet van coronatoegangsbewijzen (35971, 35972 en 35973) na het kerstreces te behandelen.
De commissies nemen voorts kennis van het voornemen van de Tweede Kamer om ten aanzien van het wetsvoorstel Goedkeuringswet vierde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (35979) voor het kerstreces inbreng te leveren voor het verslag en spreken de verwachting uit dat deze vragen spoedig zullen worden beantwoord.

2. 35526 / 25295, CX (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ, EZK/LNV en OCW)

Brief van de minister van VWS ter aanbieding van de Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19; Infectieziektenbestrijding

De commissies nemen de brief voor kennisgeving aan.

3. 35538, AA (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

Brief van de minister van VWS van 1 december 2021 inzake ontwerpbesluit verlenging Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19

De commissies nemen de brief voor kennisgeving aan.

4. 25295, U - Ontwerpbesluit houdende tijdelijke bepalingen ter uitvoering van de Europese verordening over certificaten met betrekking tot covid-19 (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

Brief van de minister van VWS van 1 december 2021 in reactie op de brief van 8 oktober 2021 (verslag schriftelijk overleg (25295, U))

De commissies besluiten op 21 december 2021 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

5. 25295 / 35961, V (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

Brief van de minister van VWS van 3 december 2021 over het boosteroffensief

De commissies nemen de brief voor kennisgeving aan en beschouwen de in concept bijgevoegde toezegging daarmee als voldaan.

6. Rondvraag

De commissies verzoeken de griffie na te gaan wanneer een reactie op de motie-Van der Voort over informatievoorziening en desinformatie betreffende corona (35.899, L herdruk) tegemoet kan worden gezien.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer