Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 7 december 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging van de Woningwet naar aanleiding van de evaluatie van de wet en aanpassing van enkele andere wetten (35.517)

- T03194

Toezegging Behoefte handleiding maatwerk woningmarkt voor gemeenten (35.518)

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen en de status van toezegging T03194 als voldaan aan te merken. De commissie gaat ervan uit dat de gedetailleerde handreikingen ter kennisneming aan de Kamer worden gezonden zodra deze gereed zijn.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman