Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), Koninkrijksrelaties (KOREL), Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 23 november 2021
1. 35961 (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ)

Inzet coronatoegangsbewijzen bij niet-essentiële detailhandel en niet-essentiële dienstverlening op publieke plaatsen

De commissies besluiten uiterlijk donderdag 25 november 2021, 12.00 uur inbreng te leveren voor het verslag. Onder voorbehoud van tijdige ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag - uiterlijk vrijdag 26 november 2021 - wordt voorgesteld het plenaire debat, inclusief eventuele stemmingen, te houden op dinsdag 30 november 2021.

2. Ingediende wetsvoorstellen en voorgehangen AMvB ten behoeve van verbrede inzet coronatoegangsbewijzen (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ, OCW en SZW)

Brief van de minister van VWS van 15 november 2021 (35526 / 35961 / 25295, CS) en van 22 november 2021 (35972, A)

De commissies nemen kennis van de stand van zaken van de bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstellen 35971, 35972 en 35973.
De commissies stellen de conceptbrief in reactie op het voorgehangen ontwerpbesluit Tijdelijk besluit coronatoegangsbewijzen (35972, A en bijlagen) ongewijzigd vast.

3. 35526 / 25295, CU (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ, KOREL en IWO)

Brief van de minister van VWS ter aanbieding van de regelingen houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met het toevoegen van mogelijkheden voor het verkrijgen van een coronatoegangsbewijs en enkele herstelpunten en in verband met het herstellen van enkele omissies, en de Tijdelijke regelingen maatregelen covid-19 Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met het opnemen van een grondslag voor het blokkeren van coronatoegangsbewijzen en wijzigingen ten aanzien van testverplichtingen; Infectieziektenbestrijding

De commissies nemen de brief van 22 november 2021 met de ministeriële regelingen voor kennisgeving aan.

4. 35526 / 25295, CV (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

Brief van de minister van VWS ter aanbieding van het advies naar aanleiding van het 130e OMT en de kabinetsreactie; Infectieziektenbestrijding

De commissies nemen kennis van de brief van 22 november 2021 ter aanbieding van het advies naar aanleiding van het 130e OMT en de kabinetsreactie. De brief kan desgewenst worden betrokken bij een volgend debat over covid-19-maatregelen.

5. T03150 - Toezegging Inzet vaccins buitenland (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

Brief van de minister van VWS van 15 november 2021 (35526 / 25295, CR)

De commissies besluiten op 30 november 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg. Toezegging T03150 wordt met de brief van 15 november 2021 over de inzet van vaccins in het buitenland, aangemerkt als voldaan.

6. Verzamelbrief vragen covid-19-maatregelen (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ en IWO)

Brief van de minister van VWS van 19 november 2021 in reactie op de brief van 8 november 2021 (verslag schriftelijk overleg (35526 / 25295, CT))

De commissies nemen de brief van 19 november 2021 voor kennisgeving aan.

7. Toezeggingen T03143 - Proportionaliteit toegangstesten in plan van aanpak; T03264 - Positie jongeren in voortgangsbrieven; T03266 - Kabinetsstandpunt draaiboek FMS en KNMG (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

Verslag schriftelijk overleg (35925 XVI, B)

De commissies besluiten toezegging T03264 en T03266 aan te merken als voldaan; toezegging T03143 blijft als openstaand geregistreerd staan.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer