T03291

Toezegging Positie mkb-ondernemer en waarborging balans mkb en grootbedrijf meenemen in evaluatie (35.529)De Minister van Buitenlandse Zaken zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Moonen (D66), Crone (PvdA), Van Apeldoorn (SP), toe om de positie van de mkb-ondernemer mee te nemen in de evaluatie, evenals de vraag of de balans tussen mkb en het grootbedrijf daadwerkelijk gewaarborgd wordt.


Kerngegevens

Nummer T03291
Status openstaand
Datum toezegging 6 juli 2021
Deadline 1 juli 2024
Verantwoordelijke(n) Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Kamerleden Prof.dr. E.B. van Apeldoorn (SP)
Drs. F.J.M. Crone (PvdA)
Ir.ing. C.P.M. Moonen (D66)
Commissie commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie evaluatie
Onderwerpen evaluaties
Positie mkb-ondernemer
Invest International
Kamerstukken Machtigingswet oprichting Invest International (35.529)


Uit de stukken

Handelingen I 2020/2021, nr 42; item 9 – blz 14

De heer Crone (PvdA – ook namens GroenLinks):

(…)

‘Ten slotte, voorzitter. De organisatie draait natuurlijk al een tijd. Ze zijn al een half jaar geleden van start gegaan zonder goedkeuring van de Eerste Kamer. Ze zouden al een strategie gaan ontwikkelen, plaats maken voor start-ups en mkb’ers, maar ook monitoren hoe het zou kunnen gaan. En ze zouden mogelijkerwijs ook al de strategie naar de Kamer kunnen sturen. Ik vraag nadrukkelijk: is die strategie al op papier en beschikbaar voor de Kamer? Ze hebben natuurlijk al een half jaar toch wel wat zitten doen, mag ik aannemen.’

(…)

Handelingen I 2020/2021, nr 42; item 9 – blz 16

Mevrouw Moonen (D66):

(…)

‘Zeker, ja. Mijn vraag aan de minister is de volgende. Wij vinden juist de positie van de mkb’er heel belangrijk. In het wetsvoorstel staat dat de minister Invest International na drie jaar zal evalueren. We hechten er zeer aan om daarin met name de positie van de mkb’er mee te nemen. Kan de minister dat toezeggen? Hoe heeft Invest International hen bereikt? Wat zijn de effecten daarvan voor de mkb-bedrijven in Nederland?

Handelingen I 2020/2021, nr 42; item 9 – blz 17

De heer Van Apeldoorn (SP):

(…)

‘Ondersteuning voor op het buitenland gerichte activiteiten van ondernemingen. Wat voor activiteiten, welk buitenland en wat voor ondernemingen? Het is allemaal niet gespecificeerd. Het buitenland zou zelfs een andere EU-lidstaat kunnen zijn, dus binnen de interne markt met een volledige toegang. Waarom is dat niet uitgesloten, zovraag ik de minister. En welke ondernemingen? De minister spreekt graag over het mkb en over start-ups, maar de subsidie zou net zo goed naar grote internationals kunnen gaan, zoals de minister ook erkent. Kan de minister een inschatting geven in percentages van hoeveel van het investeringskapitaal naar het grootbedrijf en hoeveel naar het mkb zal gaan? Het zijn sowieso niet de echt kleine bedrijven die internationaal actief zijn. Dus het gemeenschapsgeld van de op te richten staats-bv zal in beginsel ook naar bijvoorbeeld Shell ter financiering van een internationaal project kunnen gaan. Kan de minister dit bevestigen?’

(…)

Handelingen I 2020/2021, nr. 44; item 3 - blz. 9

Minister Kaag:

(…)

‘De heer Crone vroeg naar de borging van de belangen van kleinere bedrijven, met name het midden- en kleinbedrijf, in de strategie. Hoe wordt gemonitord dat er niet bijvoorbeeld opeens multinationals zijn die steun gaan trekken? Kan de strategie gedekt worden met de Kamer? Mevrouw Moonen vroeg of ik kon toezeggen dat de positie van de mkb’er wordt meegenomen in de evaluatie. De heer Van Apeldoorn vroeg naar de verhouding tussen mkb en het grootbedrijf. Is er een risico dat het investeringsgeld naar multinationals gaat?’

(…)

‘Ik denk zeer zeker ook dat de vraag van mevrouw Moonen over de positie van de mkb-ondernemer evenals de vraag of de balans daadwerkelijk wordt gewaarborgd mee moeten worden genomen in de evaluatie.’

(…)


Brondocumenten


Historie

  • 6 juli 2021
    toezegging gedaan