Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 9 november 2021
1. 35455

Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Soeharno), GroenLinks (Ganzevoort), D66 (Dittrich), PvdA (Koole), PVV (Van Hattem), SP (Kox), SGP (Schalk) en OSF (Raven). Het voorstel wordt gezamenlijk behandeld met het voorstel Definitieve invoering van het nieuwe stembiljet voor kiezers buiten Nederland ( 35670).

2. 35670

Definitieve invoering van het nieuwe stembiljet voor kiezers buiten Nederland

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Soeharno), GroenLinks (Ganzevoort), D66 (Dittrich), PvdA (Koole), PVV (Van Hattem), SP (Kox), SGP (Schalk) en OSF (Raven). Het voorstel wordt gezamenlijk behandeld met het voorstel Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten (35455).

3. 35530

Wet adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

4. 35590, I

Brief van de minister van BZK ter aanbieding van de Discussienota briefstemmen; Tijdelijke wet verkiezingen covid-19

De commissie besluit het agendapunt aan te houden en bij een volgende vergadering opnieuw te agenderen teneinde het gewisselde in het commissiedebat in de Tweede Kamer, gepland voor 16 november 2021, mee te kunnen nemen in de bespreking.

5. 35590, J/28

Brief regering; Ontwerp koninklijk besluit Verlenging Tijdelijke wet verkiezingen covid-19; Tijdelijke wet verkiezingen covid-19

De commissie besluit het agendapunt aan te houden en bij een volgende vergadering opnieuw te agenderen teneinde het schriftelijk overleg van de Tweede Kamer met de regering (inbreng 17 november 2021) mee te kunnen nemen in de bespreking.

6. 34453, X

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het aantal proefprojecten Wkb dat is afgerond; Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De commissie besluit het agendapunt aan te houden en volgende week opnieuw te agenderen samen met het (concept)verslag van het mondelinge overleg met de minister van BZK op 9 november 2021 en de ontvangen brief van 9 november 2021.

7. T03198

Toezegging Informeren over het onderzoek naar de mogelijke vormen van huurprijsregeling in de vrije sector (35.518/ 35.488/35.516)

De uitvoeringsstatus van toezegging T03198 wordt als voldaan aangemerkt. De bespreking van de brief van de minister wordt aangehouden tot de volgende vergadering.

8. Inventarisatie behoefte begrotingsdebat BIZA

Enkele fracties verwachten behoefte te hebben aan een begrotingsdebat over de Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2022 (35.925 VII) met betrekking tot het thema 'wonen'.

9. Uitnodiging Ambassadeursconferentie

De commissie stelt het volgende thema ter bespreking voor: het delen van ervaringen over mogelijke buitenlandse inmenging in nationale democratische processen, zoals verkiezingen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman