Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 9 november 2021
1. Algemene Financiële Beschouwingen

De commissie besluit de Voorzitter van de Eerste Kamer te adviseren om de Algemene financiële beschouwingen te handhaven op 16 november 2021.

2. Voorbereiding behandeling pakket Belastingplan 2022

De commissie besluit de wetsvoorstellen 35933 en 35873 te betrekken bij de behandeling van het pakket Belastingplan 2022. De commissie merkt daarbij op dat zij te zijner tijd graag in gesprek gaat met de nieuwe missionaire staatssecretaris van Financiën om de uitdrukkelijke wens van spreiding van de behandeling van fiscale wetsvoorstellen (nogmaals) onder de aandacht te brengen.

Voorts besluit de commissie op 23 november a.s. opnieuw te bespreken of naast de beide staatssecretarissen van Financiën nog andere bewindspersonen worden uitgenodigd voor de plenaire behandeling van het pakket Belastingplan 2022.

3. 35572, AA

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over de uitvoeringstoets met betrekking tot de aanpassing van de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting; Belastingplan 2021

De commissie besluit op het aanbod van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst in te gaan voor het verzorgen van een technische briefing inzake de uitvoeringstoets met betrekking tot de aanpassing van de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting.

Indien mogelijk wenst de commissie dit onderwerp te betrekken bij de besloten technische briefing inzake het pakket Belastingplan 2022 op maandagavond 15 november 2021, die digitaal zal plaatsvinden.

4. 35572 / 32140, AB

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over het rapport van de Commissie Draagkracht; Herziening Belastingstelsel

De commissie besluit de brief van 2 november 2021 van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst (35.572/32.140, AB) voor kennisgeving aan te nemen.

5. COM(2021) 420 / 421 / 422 / 423 en 429

Nieuwe Europese voorstellen antiwitwassen

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen voor inbreng voor schriftelijk overleg wanneer de vragen van de Tweede Kamercommissie voor Financiën door de minister en staatssecretaris van Financiën zijn beantwoord.

6. 21.501-07 EK, DO

Brief van de minister van Financiën inzake verslag Ecofinraad 28 oktober 2021; Raad voor Economische en Financiële Zaken

De commissie besluit de brief van 1 november jl. van de minister van Financiën (21.501-07 EK, DO) te betrekken bij de Algemene financiële beschouwingen op 16 november 2021.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren