Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 2 november 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstel "Fit for 55" : het EU-klimaatstreefdoel voor 2030 bereiken op weg naar klimaatneutraliteit - COM(2021)550 (35.912)

- Europees pakket maatregelen inzake duurzame financiering

De commissie besluit op 9 november 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.
Voorts besluit zij dit agendapunt opnieuw te agenderen na ontvangst van de reactie op de brief van 14 oktober 2021 aan de Europese Commissie (35912 / 35921, B).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer