Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) en Koninkrijksrelaties (KOREL) van 26 oktober 2021
1. 35526 / 25295, CK (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ en KOREL)

Brief van de minister van VWS ter aanbieding van de regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 en vaststelling spoedregeling vanwege uitgifte vaccinatiebewijzen door meer GGD'en dan GGD Utrecht; Infectieziektenbestrijding

De commissies nemen de brief van 8 oktober 2021 (35526/25295, CK) voor kennisgeving aan.

2. 35526 / 25295, CL (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

Brief van de minister van VWS van 12 oktober 2021 ter aanbieding van het 127e OMT-advies en kabinetsreactie

- De commissies besluiten op 2 november 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg over de ontvangen correspondentie m.b.t. de maatregelen covid-19, waaronder het 127e OMT-advies en de kabinetsreactie hierop en de op 25 oktober jl. ontvangen beantwoording van de vragen van 8 oktober 2021 (verslag schriftelijk overleg 35526/25295, CM).
- De commissies besluiten periodiek (in beginsel eenmaal per maand) schriftelijk overleg te voeren over de nog te ontvangen correspondentie m.b.t. de maatregelen covid-19.

3. 35538, W en Y (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

Brief van de minister van VWS over advies van de Gezondheidsraad over verantwoorde inzet van apps voor publieke gezondheid; Brief van de staatssecretaris van VWS met het kabinetsstandpunt over het advies van de Gezondheidsraad over verantwoorde inzet van apps voor publieke gezondheid; Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19

De commissies besluiten op 9 november 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg over het advies van de Gezondheidsraad en de kabinetsreactie hierop (35538, W en Y).

4. Mededelingen en informatie

- De commissies spreken de verwachting uit het nog bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstel Goedkeuringswet derde verlenging geldingsduur Twm covid-19 (35899) op 23 november 2021 plenair te kunnen behandelen. Desgewenst kan bij dit debat ook vooruit worden gekeken op de volgende verlenging van de Twm en kunnen de maatregelen covid-19 aan de orde worden gesteld.
- De voortgang van de Goedkeuringswet wordt op 2 november 2021 ter bespreking geagendeerd.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer