Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), Koninkrijksrelaties (KOREL), Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 5 oktober 2021
1. 35899 (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

Goedkeuringswet derde verlenging geldingsduur Twm covid-19

De commissies nemen kennis van de beoogde planning van het bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstel.

2. 35526 / 25295, CF, CG en CH (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ, KOREL, IWO, EZK/LNV en OCW)

Stand van zakenbrief covid-19, incl. 2 ministeriële regelingen en besluit d.d. 14 september 2021; brief met ministeriële regeling d.d. 17 september 2021; verslag schriftelijk overleg inzake rappel toezeggingen/moties d.d. 10 september 2021

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van de VVD (De Bruijn-Wezeman), GroenLinks (De Boer, Kluit en Van Gurp), D66 (Van der Voort), PVV (Van Hattem) en PvdD (Nicolaï). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd. De minister van VWS zal worden verzocht de beantwoording zo spoedig mogelijk toe te sturen doch uiterlijk vrijdag 22 oktober 2021.

3. 35526 / 25295, CI (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ en IWO)

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van VWS over de stand van zakenbrief Covid-19 van 28 mei 2021; Infectieziektenbestrijding

De fractie van GroenLinks (Kluit) wenst inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg. De commissies besluiten deze inbreng te betrekken bij de gezamenlijke inbreng naar aanleiding van de brieven 35526 / 25295, CF, CG en CH (zie punt 2).

De commissies besluiten de motie-Van der Voort (35807, G) als uitgevoerd te beschouwen en toezegging T03219 als voldaan aan te merken.

4. 35526 / 25295, CJ (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van VWS over de stand van zaken COVID-19; Infectieziektenbestrijding

De fractie van de PvdD (Nicolaï) wenst inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg. De commissies besluiten deze inbreng te betrekken bij de gezamenlijke inbreng naar aanleiding van de brieven 35526 / 25295, CF, CG en CH (zie punt 2).


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer