Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 5 oktober 2021
1. 34972

Wet digitale overheid

De commissie besluit de nadere procedure van wetsvoorstel 34.972 aan te houden tot de ontvangst van de novelle (35.868). De commissie wenst een geconsolideerde tekst van de wetsvoorstellen en de memorie van toelichting te ontvangen.

2. 35513

Versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen

De commissie besluit dat leden op 12 oktober 2021 desgewenst inbreng kunnen leveren voor het nader voorlopig verslag.

3. 35530

Wet adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de leden van de fractie van de PVV (Van Hattem).

4. 35424, S

De commissie besluit een commissiebrief met nadere vragen aan de minister van BZK te sturen. Deze zal in de eerstkomende vergadering worden vastgesteld.

5. 35578, K en 34373 c.a., N

De commissie besluit gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg op 12 oktober 2021.
De status van motie-Kox c.s. over de tegemoetkoming van huurders die buiten de wet vallen (35578, nr. G) blijft ongewijzigd ('niet uitgevoerd').

6. 34453, V en W

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De commissie besluit naar aanleiding van de ontvangst van twee brieven van de Minister van BZK (35578, K en 34373 c.a., N) de minister uit te nodigen voor mondeling overleg.

7. T03026

Toezegging Elektronische veiligheid (35.590)

De commissie besluit toezegging T03026 af te voeren.

8. Voorstel voor een verordening inzake Europese digitale identiteit

De commissie besluit de brief van de Europese Commissie voor kennisgeving aan te nemen en het Commissievoorstel voor een verordening inzake Europese digitale identiteit te betrekken bij de behandeling van de voorstellen Wet digitale overheid (34.972 en 35.868).
Eerder heeft de commissie bij meerderheid vastgesteld geen subsidiariteitsbezwaar voor te leggen aan de plenaire vergadering.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman