Korte aantekeningen vergadering commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 28 september 2021
1. Stand van zaken Omgevingswet

Brief van de minister van BZK ter aanbieding van de maandrapportage juli en augustus 2021 - aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BZK over de uitkomsten van het tweede bestuurlijk overleg over de inwerkingtreding van de Omgevingswet; Omgevingsrecht

De commissies nemen de brieven van de minister van BZK van 10 september 2021 (33118/34986, CK) en 17 september 2021 (33118/34986, CL) voor kennisgeving aan. De commissies besluiten de stand van zaken opnieuw te bespreken na ontvangst van het volgende voortgangs(kwartaal)overzicht. De voorzitter zal telefonisch contact opnemen met minister van BZK over hetgeen op dit moment leeft bij de leden van de commissies over de Omgevingswet. De commissies besluiten de motie-Nooren c.s. (34986, AA) en de motie-Rietkerk c.s. (34985, K) als niet uitgevoerd te blijven beschouwen.


De griffier voor deze vergadering,
Laurens Dragstra