Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), Koninkrijksrelaties (KOREL), Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 14 september 2021
1. 35899 / 35526, A (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

Brief van de minister van VWS van 26 augustus 2021 inzake derde verlenging van de geldingsduur van bepalingen van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19

De commissies besluiten de brief van de minister van VWS van 26 augustus 2021 te betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel Goedkeuringswet derde verlenging geldingsduur Twm covid-19 (35899) wanneer dat in de Eerste Kamer voorligt.

2. 25295, Q (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

Brief van de minister van VWS van 3 september 2021 met afschrift Tweede Kamerbrief inzake proces besluitvorming volgende stap maatregelen covid-19

De commissies besluiten de brief van de minister van VWS van 3 september 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

3. 35526 / 25295, BX (betrokken commissies: J&V, VWS, en BiZa/AZ)

Brief van de minister van VWS van 19 juli 2021 met 120e OMT-advies en kabinetsreactie

De commissies besluiten de brief van de minister van VWS van 19 juli 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

4. 35526 / 25295, BY en 35895, A (betrokken commissies: J&V, VWS, en BiZa/AZ)

Brief van de minister van VWS van 26 juli 2021 met het 121e OMT-advies en kabinetsreactie; Aanbiedingsbrief van 26 juli 2021 i.v.m. tiende incidentele suppletoire begroting

De commissies besluiten de brief van de minister van VWS van 26 juli 2021 inzake het 121e OMT-advies (35526 / 25295, BY) en zijn brief van dezelfde datum betreffende de tiende incidentele suppletoire begroting (35895, A) voor kennisgeving aan te nemen.

5. 35526 / 25295, CA (betrokken commissies: J&V, VWS, en BiZa/AZ)

Brief van de minister van VWS van 2 augustus 2021 met 122e OMT-advies en kabinetsreactie

De commissies besluiten de brief van de minister van VWS van 2 augustus 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

6. 35526 / 25295, BZ (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ, KOREL, IWO, EZK/LNV en OCW)

Brief van de minister van VWS ter aanbieding van de Regeling van 28 juli 2021 houdende wijziging van vier tijdelijke regelingen maatregelen covid-19 in verband met het verlengen van de regels voor meerdaagse evenementen in Europees Nederland, het verkorten van de termijn waarbinnen een negatieve test afgenomen moet zijn voor inreizigers en enige andere punten; Infectieziektenbestrijding

De commissies besluiten de brief van de minister van VWS van 29 juli 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

7. 35526 / 25295, CB (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ, KOREL, IWO, EZK/LNV en OCW)

Brief van de minister van VWS ter aanbieding van de regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met de termijn voor toegang en inreizen voor personen die gevaccineerd zijn met het covid-19-vaccin Janssen en in Europees Nederland het stellen van regels over de vertoningen van kunst- en cultuurbeoefening en eendaagse evenementen met coronatoegangsbewijzen en het opleggen van ventilatienormen voor horecalokaliteiten; Infectieziektenbestrijding

De commissies besluiten de brief van de minister van VWS van 6 augustus 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

8. 35526 / 25295, CC (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ, KOREL, IWO, EZK/LNV en OCW)

Brief van de minister van VWS van 13 augustus 2021 met afschrift stand van zakenbrief covid-19 en aanbieding twee regelingen

De commissies besluiten de brief van de minister van VWS van 13 augustus 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

9. Toezegging T03019 - Actief informeren over covid-19 en bestrijden van desinformatie (betrokken commissies: J&V, VWS, en BiZa/AZ)

Brief van de minister van VWS van 17 augustus 2021 in reactie op de brief van 10 juni 2021 (verslag schriftelijk overleg (35526, CD))

De commissies besluiten de brief van de minister van VWS van 17 augustus 2021 voor kennisgeving aan te nemen en de toezegging als voldaan aan te merken.

10. 35526 / 25295, BS (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ, KOREL, IWO, EZK/LNV en OCW)

Brief van de minister van VWS ter aanbieding van de Regeling van 6 juli 2021 houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met vaststellen van de veilige afstand op nul meter, het Besluit in verband met het vaststellen van de veilige afstand op nul meter en de stand van zaken COVID-19; Infectieziektenbestrijding

De commissies besluiten naar aanleiding van de brief van de minister van VWS van 6 juli 2021 de volgende toezeggingen als openstaand te blijven aanmerken:

- T03143 (Proportionaliteit toegangstesten in plan van aanpak);
- T03147 (Vliegverboden en handhaafbaarheid quarantaineplicht).

Tevens besluiten zij naar aanleiding van voornoemde brief de volgende toezeggingen te bespreken op 28 september 2021:

- T03145 (Opheffen mondkapjesplicht in openingsplan);
- T03146 (Zelftesten).

11. 35538 / 25295 / 27529, W (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

Brief van de minister van VWS over advies van de Gezondheidsraad over verantwoorde inzet van apps voor publieke gezondheid; Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19

De commissies nemen kennis van de brief van de minister van VWS van 12 juli 2021 en besluiten dit onderwerp opnieuw te agenderen, zodra het in de brief aangekondigde standpunt op het advies van de Gezondheidsraad is ontvangen.

12. 25295, P (betrokken commissies: J&V, VWS, en BiZa/AZ)

Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het ontwerpbesluit, houdende tijdelijke bepalingen ter uitvoering van de Europese verordening over certificaten met betrekking tot covid-19 (Tijdelijk besluit DCC); Infectieziektenbestrijding

De commissies besluiten op 28 september 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

13. 25295, O (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

Brief van de minister van VWS van 7 september 2021 inzake afschrift van brief aan de Tweede Kamer over extra maatregelen ter versnelling afhandeling corona Wob-verzoeken

De commissies besluiten de brief van de minister van VWS van 7 september 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

14. 35538, X (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

Brief van de minister van VWS van 9 september 2021 inzake ontwerpbesluit verlenging Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19

De commissies besluiten op 28 september 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

15. 35526 / 25295, CE (nog niet gepubliceerd) (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ en OCW)

Brief van de minister van VWS van 10 september 2021 ter aanbieding van de regeling houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met het opnemen van een uitzondering op de maximale groepsgrootte in instellingen voor beroepsonderwijs en hoger onderwijs

De commissies besluiten de brief van de minister van VWS van 10 september 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

16. Mededelingen en informatie

De commissies besluiten op 28 september 2021 te bezien - aan de hand van de ontvangen brief over openstaande toezeggingen en moties op het gebied van covid-19 (35526 / 25295, CF) en openstaande correspondentie - of (nader)
schriftelijk overleg gewenst is.

17. Rondvraag

De griffie deelt desgevraagd mee dat de te verwachten stand van zakenbrief covid-19 inclusief bijlagen van 14 september 2021 zo spoedig mogelijk toegestuurd zal worden aan de leden en geagendeerd zal worden voor bespreking op 28 september 2021.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer