Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 14 september 2021
1.
35720

Wet actualisatie markttoezicht registerloodsen

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Arbouw), GroenLinks (Kluit), D66 (Pijlman), PVV (Bezaan) en ChristenUnie (Verkerk). Fracties die nog geen inbreng voor het voorlopig verslag hebben geleverd, kunnen dit in reactie op de proef van het voorlopig verslag alsnog doen.

2.
Geborgde zetels in waterschapsbesturen

De commissie besluit dit onderwerp voorlopig niet te behandelen en de behandeling van het initiatiefvoorstel-Bromet/Tjeerd de Groot (35608) over dit onderwerp in de Tweede Kamer af te wachten. De staf wordt gevraagd na te gaan of het lid Baay (50PLUS) heden of op een later moment inbreng voor schriftelijk overleg wenst te leveren.

3.
Toezegging T02446 - Terugkerende evaluatie van onafhankelijke toetsing van milieueffectrapportages en over twee jaar een evaluatie van de effecten daarvan en Toezegging T02871 - Gemeentes eraan herinneren MER’en op te stellen

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van I&W over milieueffectrapportages; Regelgeving Ruimtelijke Ordening en Milieu

De commissie neemt kennis van de brief van 2 juli 2021 van de minister van I&W. Naar aanleiding hiervan geeft de commissie aan een mondeling overleg met de (huidige) minister van I&W te willen houden over de periodieke evaluatie van de milieueffectrapporten (MER) in relatie tot de Omgevingswet, bij voorkeur op dinsdag 12 oktober 2021.

4.
34864, O

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over granuliet; Aanvullingswet bodem Omgevingswet

De brief van de staatssecretaris van I&W van 30 augustus 2021( 34864, O) wordt voor kennisgeving aangenomen.

5.
Rondvraag

De commissie heeft kennis genomen van een artikel over mogelijke problemen met het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) en besluit de bespreking van dit onderwerp te betrekken bij de bespreking van de stand van zaken Omgevingswet op 28 september aanstaande.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra