35.905

Ongewijzigd laten verplicht eigen risico voor de zorgverzekering voor het jaar 2022Dit wetsvoorstel strekt tot bevriezing van het eigen risico voor de zorgverzekering voor het jaar 2022.

Met dit voorstel wordt uitvoering gegeven aan de door de Tweede Kamer aangenomen motie van het lid Kwint c.s. van 24 juni 2021 over een wetsvoorstel om het verplicht eigen risico voor 2022 te bevriezen op €385 (TK 25.295, 1307).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 2) is op 14 september 2021 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 28 september 2021 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

3 september 2021

titel

Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering voor het jaar 2022

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten