35.900

Wet wettelijke taken internationalisering onderwijsDit wetsvoorstel voorziet in de borging van de wettelijke taken op het gebied van internationalisering van onderwijs.

De internationale dimensie van het hoger onderwijs is van grote waarde voor de Nederlandse kenniseconomie, het onderwijs en de wetenschap. Het is bovendien van belang dat talent aangetrokken wordt voor de Nederlandse wetenschap en arbeidsmarkt om de Nederlandse positie als kenniseconomie te behouden.

Met dit voorstel worden de taken van Nuffic op het gebied van de internationalisering en mobiliteit van het onderwijs wettelijk vastgelegd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de Lissabon Erkenningsconventie (Trb. 2002, 137PDF-document). Daarnaast regelt het voorstel dat de minister van OCW een rechtspersoon kan aanwijzen die als taak heeft om het Nederlandse kennisveld te informeren over het beleid van de Europese Unie op het gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, A) op 29 maart 2022 aangenomen.

Voor: SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA, PvdD, D66, ChristenUnie, VVD, CDA, BBB, PVV en Groep Van Haga.

Tegen: SGP, JA21 en FVD.

Het Lid Omtzigt, Lid Gündoğan en BIJ1 waren niet aanwezig bij de stemmingen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 14 juni 2022 als hamerstuk afgedaan. SGP en Fractie-Nanninga is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

30 augustus 2021

titel

Wijziging van de Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten 2013 in verband met de toebedeling van wettelijke taken op het gebied van internationalisering binnen het onderwijs (Wet wettelijke taken internationalisering onderwijs)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

25