Dit voorstel past diverse wetten op het terrein van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan. Het gaat daarbij om het herstel van verschrijvingen, onjuiste verwijzingen en andere technische gebreken en leemten, en om andere wijzigingen van onderschikte aard.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, A) op 25 november 2021 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 14 december 2021 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

14 juli 2021

titel

Herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (Verzamelwet EZK 2022)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. In dat besluit kan worden bepaald dat artikel XIII terugwerkt tot en met een in dat besluit te bepalen tijdstip.


Documenten