Stemming motie Uitvoering verordening identiteitskaartenVerslag van de vergadering van 13 juli 2021 (2020/2021 nr. 46)

Aanvang: 20.01 uur
Status: gecorrigeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Stemming motie Uitvoering verordening identiteitskaarten

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Paspoortwet in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2019/1157 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen (PbEU 2019, L 188) (uitvoering verordening identiteitskaarten),

te weten:

  • de motie-Schalk c.s. over de Nederlandse vlag op identiteitskaarten (35552-(R2148), letter C).

(Zie vergadering van heden.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Vervolgens de stemming over de motie 35552-(R2148), letter C, de motie van het lid Schalk c.s. over de Nederlandse vlag op identiteitskaarten. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen?

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

De heer Van Hattem namens de PVV.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Hattem (PVV):

Dank, voorzitter. Ik heb een stemverklaring bij deze sympathieke motie. Wij willen eigenlijk helemaal geen EU-vlag op de Nederlandse identiteitskaart of paspoort hebben. Daar zitten we echt niet op te wachten. Maar het zou natuurlijk wel mooi zijn als er een Nederlandse vlag op komt, onze Nederlandse vlag, en het zou nog mooier zijn als die over de EU-vlag heen zou kunnen komen. We zullen deze motie dus steunen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Hattem. Wenst een van de andere leden een stemverklaring af te leggen? De heer Kox namens de SP.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Kox (SP):

Voorzitter. Mijn fractie heeft geen problemen met het voorstel van de heer Schalk. Het lijkt ons een buitengewoon goed idee om de Nederlandse vlag langs de vlag van de Raad van Europa af te beelden. Ik laat het aan de EU over of de Europese Unie ook aanspraak maakt op de vlag die van de Raad van Europa is. Ik hoop niet dat dat tot misverstanden zal leiden.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Kox. Heeft een van de overige leden een stemverklaring? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Schalk c.s. (35552-(R2148), letter C).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.