Stemming moties Machtigingswet oprichting Invest International



Verslag van de vergadering van 13 juli 2021 (2020/2021 nr. 46)

Aanvang: 19.48 uur
Status: gecorrigeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Stemmingen moties Machtigingswet oprichting Invest International

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest International (Machtigingswet oprichting Invest International),

te weten:

  • de motie-Faber-van de Klashorst c.s. over aanpassing van de statuten van Invest International (35529, letter H);
  • de motie-Beukering c.s. over het van toepassing verklaren van de Wet normering topinkomens bij Invest International (35529, letter J);
  • de motie-Otten c.s. over een overzicht van alle aandeelhouders van FMO (35529, letter K);
  • de gewijzigde motie-Otten c.s. over het beëindigen van de funding als Invest International een negatieve contante waarde heeft (35529, letter R, was letter L);
  • de motie-Prast c.s. over het uitsluitend ondersteunen van projecten en activiteiten zonder gedolven kobalt uit Congo (35529, letter M);
  • de motie-Prast c.s. over het jaarlijks toetsen van de welvaartsbalans (35529, letter N);
  • de gewijzigde motie-Faber-van de Klashorst c.s. over het persoonlijk tegenstrijdig belang (35529, letter O, was letter I);
  • de motie-Van Ballekom over het informeren van de Kamer over de inhoud van de af te sluiten samenwerkingsovereenkomsten met FMO, RVO en Invest-NL (35529, letter Q).

(Zie vergadering van heden.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

We beginnen met de stemming over de motie 35529, letter H, de motie van het lid Faber-van de Klashorst c.s. over aanpassing van de statuten van Invest International. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan over de motie van het lid Faber-van de Klashorst.

In stemming komt de motie-Faber-van de Klashorst c.s. (35529, letter H).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, GroenLinks, de SP, de PvdA, de PVV en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, het CDA, FVD, de VVD, 50PLUS, de OSF, D66 en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Vervolgens de stemming over het wetsvoorstel 35529, letter J, van … Hier klopt iets niet. Ik ga even schorsen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Ik heropen de vergadering. Het was een typefoutje.

We stemmen over de motie 35529, letter J, de motie van het lid Beukering c.s. over het van toepassing verklaren van de Wet normering topinkomens bij Invest International. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen?

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

Mevrouw Kluit namens GroenLinks.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Kluit (GroenLinks):

Voorzitter. De Staat is meerderheidsaandeelhouder van Invest International, en FMO, zelf ook een staatsdeelneming, is de andere partij. Zij samen bepalen het beloningsbeleid tot de raad van bestuur van Invest International. Wij lezen deze motie als een uitnodiging aan de aandeelhouders om een prudent beloningsbeleid conform de WNT te voeren. Als de motie zo wordt uitgelegd, zullen wij voorstemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Kluit. Wenst een van de overige leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Beukering c.s. (35529, letter J).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, Fractie-Nanninga, FVD, GroenLinks, de SP, de PVV en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van het CDA, de VVD, Fractie-Otten, 50PLUS, de PvdA, de OSF, D66 en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Vervolgens de stemming over de motie 35529, letter K, de motie van het lid Otten c.s. over een overzicht van alle aandeelhouders van FMO. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Otten c.s. (35529, letter K).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, de SP, de PVV en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van het CDA, FVD, de VVD, GroenLinks, 50PLUS, de PvdA, de OSF, D66 en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Vervolgens de stemming over de motie 35529, letter R, de gewijzigde motie van het lid Otten c.s. over een noodremprocedure bij Invest International. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is het geval.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

Mevrouw Faber namens de PVV.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Faber-van de Klashorst (PVV):

Dank u, voorzitter. De motie klinkt sympathiek, maar is niet uitvoerbaar. De enige noodrem in dezen is tegen de wet stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Faber. Wenst een van de overige leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de gewijzigde motie-Otten c.s. (35529, letter R, was letter L).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, de SP en de PvdD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, het CDA, FVD, de VVD, GroenLinks, 50PLUS, de PvdA, de OSF, D66, de PVV en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Vervolgens de stemming over de motie 35529, letter M, de motie van het lid Prast c.s. over het uitsluitend ondersteunen van projecten en activiteiten zonder gedolven kobalt uit Congo. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen?

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

Mevrouw Nanninga namens de fractie-Nanninga. Zonder papiertje.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Nanninga (Fractie-Nanninga):

Dank u, voorzitter. Zoals de heer Van der Burg opmerkte, heb ik een kobaltblauwe jurk aan. Dat kan geen toeval zijn. De motie achten wij lastig uitvoerbaar op het grote wereldtoneel. Kobalt is zeldzaam en wordt in Congo onder gruwelijke omstandigheden gewonnen, maar op weinig plekken elders. Echter, wij vinden het een heel belangrijk signaal en we zien het als een soort oproep tot inspanning om deze gruwelijke grondstofwinning te vermijden. Wij zullen dus voor stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Nanninga. Wenst een van de overige leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Prast c.s. (35529, letter M).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, Fractie-Nanninga, GroenLinks, de SP, de PvdA, de OSF, D66, de PVV en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van het CDA, FVD, de VVD, Fractie-Otten, 50PLUS en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Vervolgens stemmen we over de motie 35529, letter N, de motie van het lid Prast c.s. over het jaarlijks toetsen van de welvaartsbalans. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Prast c.s. (35529, nr. N).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, de SP, de PvdA en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, het CDA, Fractie-Nanninga, FVD, de VVD, Fractie-Otten, 50PLUS, de OSF, D66, de PVV en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Vervolgens de stemming over de motie 35529, letter O, de gewijzigde motie van het lid Faber-van de Klashorst c.s. over het persoonlijk tegenstrijdig belang. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de gewijzigde motie-Faber-van de Klashorst c.s. (35529, letter O, was letter I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, Fractie-Nanninga, FVD, Fractie-Otten, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, de PVV, de PvdD en de ChristenUnie voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de fracties van het CDA, de VVD, de OSF en D66 ertegen, zodat zij is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Vervolgens de stemming over de motie 35529, letter Q, de motie van het lid Van Ballekom over het informeren van de Kamer over de inhoud van de af te sluiten samenwerkingsovereenkomsten met FMO, RVO en Invest-NL. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen?

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

Mevrouw Faber namens de PVV.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Faber-van de Klashorst (PVV):

Dank u, voorzitter. De motie klinkt sympathiek, maar als je je niet senang voelt bij deze wet, moet je gewoon tegenstemmen, want deze motie voegt niets toe aan wat er nu al is. Dank u.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Faber. De heer Crone namens de Partij van de Arbeid.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Crone (PvdA):

Dank u wel, voorzitter. Dit is mede namens de GroenLinksfractie. We hebben een antwoord paraat. De motie is in haar letterlijke tekst vrij strak, maar de uitleg van de minister volgen wij. Die is ook niet weersproken door de indiener. Die laat voldoende flexibiliteit om verstandig samen te werken. Daarom stemmen wij voor de motie.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Crone. Wenst een van de andere leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Van Ballekom over het informeren van de Kamer over de inhoud van de af te sluiten samenwerkingsovereenkomsten met FMO, RVO en Invest-NL (35529, letter Q).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, het CDA, Fractie-Nanninga, FVD, de VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, de OSF, D66, de PvdD en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.