Stemming motie Samenvoegingen van gemeentenVerslag van de vergadering van 13 juli 2021 (2020/2021 nr. 46)

Aanvang: 13.52 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming motie Samenvoegingen van gemeenten

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021, het wetsvoorstel Samenvoeging van de gemeenten Landerd en Uden, het wetsvoorstel Samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis, het wetsvoorstel Wijziging van het voorstel van wet tot samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis, en het wetsvoorstel Samenvoeging van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk,

te weten:

(Zie vergadering van 6 juli 2021.)


De voorzitter:

Ten slotte stemmen we over de motie 35570-VII, 35619, 35620, 35621, 35842, letter K, de motie van het lid Koole over de versterking van de positie van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als hoeder van medeoverheden. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen?

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Van der Burg van de VVD.


De heer Van der Burg i (VVD):

Voorzitter. We vinden het niet chic dat deze motie nu is ingediend, daar ze al op 11 mei is ingediend, maar het toen niet haalde, zoals de indiener zei, omdat een fractie achteraf anders bleek te hebben gestemd. Dat vinden wij geen reden om deze wetsvoorstellen te gebruiken als haakje om de motie opnieuw in te dienen. De tweede reden is een inhoudelijke reden. Wij zijn de Eerste Kamer van de Staten-Generaal en geen organisatie vergelijkbaar met Greenpeace, ANWB of andere organisaties, die het moeten hebben van berichten richting de formateur. Daar hebben wij andere wegen voor.

Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van der Burg. Wenst een van de andere leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

Wij stemmen over deze motie bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Koole (35570-VII, 35619, 35620, 35842, 35621, letter K).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Fractie-Nanninga, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, de OSF, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, het CDA, FVD, de VVD, Fractie-Otten, de PVV en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is aangenomen.


Daarmee zijn we aan het einde van de stemmingen gekomen.

Ik heb begrepen dat de heren Van Ballekom en Otten om een motie kunnen indienen respectievelijk te kunnen wijzigen een korte heropening van de beraadslaging wensen over het wetsvoorstel 35529, Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest International, oftewel de Machtigingswet oprichting Invest International. Daarvoor is een derde termijn van de behandeling van het wetsvoorstel nodig. De Kamer dient daarvoor verlof te geven. Kan de Kamer zich vinden in een korte derde termijn? Dat is het geval. Dan stel ik voor later vanmiddag, rond 17.10 uur, deze derde termijn te laten plaatsvinden in aanwezigheid van de betrokken minister van Buitenlandse Zaken.

Daartoe wordt besloten.

De vergadering wordt van 13.55 uur tot 14.13 uur geschorst.