Stemming motie Algemene Financiële Beschouwingen 2019Verslag van de vergadering van 13 juli 2021 (2020/2021 nr. 46)

Aanvang: 13.36 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming motie Algemene Financiële Beschouwingen 2019

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de Algemene Financiële Beschouwingen 2019,

te weten:

- de gewijzigde motie-Van Rooijen c.s. over het onderzoeken van een prudente rekenrentemethodiek (35300, letters AE, was letters AA).

(Zie vergadering van 3 december 2019.)


De voorzitter:

Thans zijn aan de orde de stemmingen. Ik heet de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, die namens de regering bij de stemmingen aanwezig is, van harte welkom. Hebben voldoende leden de presentielijst getekend? Dat is het geval.

We stemmen als eerste over de motie 35300, letters AE, de gewijzigde motie van het lid Van Rooijen c.s. over het onderzoeken van een prudente rekenrentemethodiek. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen?

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

Mevrouw Geerdink namens de VVD.


Mevrouw Geerdink i (VVD):

Voorzitter. Wij zullen alle moties die in stemming gebracht worden tegelijkertijd behandelen, anders wordt het iets te ingewikkeld. Ik vraag daarvoor toestemming.

De voorzitter:

Die geef ik graag.

Mevrouw Geerdink (VVD):

Wij zullen tegen alle ingediende moties stemmen als VVD-fractie. Dat is omdat vorige week ten aanzien van de motie met de letter Z (35572), goede redenen zijn genoemd, te weten dat het niet generiek is en er is geen dekking. Beide redenen zijn overtuigend. Daarnaast telt voor de VVD-fractie ook mee dat een aangehouden gewijzigde motie bij een belastingplan, gestoeld op een koopkrachtargument, beter tot zijn recht komt bij een belastingplan. Temeer als de motie oproept tot een wijziging van een komend belastingplan. Sterker nog, het is volgens de VVD-fractie onmogelijk om een motie in te dienen bij een belastingplan waarvan de inhoud nog niet eens bekend is; een kwestie van verkeerde timing. Frappez toujours werkt hier averechts.

Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Geerdink. Wenst een van de andere leden een stemverklaring af te leggen op dit moment? Nogmaals de Partij voor de Dieren. Mevrouw Prast.


Mevrouw Prast i (PvdD):

Mag ik ook de moties van het lid Van Rooijen alle in één keer behandelen?

De voorzitter:

Gaat uw gang. Begint u maar.

Mevrouw Prast (PvdD):

Wij zullen tegen alle moties van het lid Van Rooijen stemmen. Ik wil graag een stemverklaring afleggen over de tweede en de vijfde motie. Als er iets is wat de coronacrisis duidelijk heeft gemaakt, is het dat het belangrijk is dat we denken aan de toekomst, aan toekomstige generaties. Dat heeft ons bij de afweging ertoe gebracht om niet voor deze moties te stemmen.

De voorzitter:

Mevrouw Prast, dat ging over de moties 35572, letter Z en letter I. Klopt dat?

Mevrouw Prast (PvdD):

Letter K en letter Z.

De voorzitter:

K en Z, voor de Handelingen. Dank u wel.

Wenst een van de andere leden een stemverklaring af te leggen op dit moment? De heer Essers namens het CDA.


De heer Essers i (CDA):

Voorzitter, ik zal ook alle moties in één keer behandelen en een stemverklaring afleggen bij de motie met de letter Z (35572). Wij delen de zorg die in deze motie wordt uitgesproken over de koopkrachtontwikkeling van ouderen als gevolg van de inflatieontwikkeling. Wij interpreteren deze motie als een oproep aan de regering om te onderzoeken welke maatregelen in het Belastingplan 2022 kunnen worden aangebracht om deze negatieve koopkrachtontwikkeling te pareren. Wij zullen tegen de andere moties stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Essers. Wenst een van de overige leden op dit moment nog een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Rooijen c.s. (35300, letters AE, was letters AA).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Fractie-Nanninga, FVD, Fractie-Otten, de SP, 50PLUS, de OSF en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, het CDA, de VVD, GroenLinks, de PvdA, D66, de PvdD en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is verworpen.