Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 13 juli 2021
1.
35798

Tweede incidentele suppletoire begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2021 inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden en diverse corona gerelateerde maatregelen

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel heden af te doen als hamerstuk.

2.
35850 XV

Wijziging begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2021 (Voorjaarsnota)

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel heden af te doen als hamerstuk.

3.
35680

Toekomstbestendig maken van de wetgeving op het terrein van arbeidsmigratie

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt heden geleverd door de fracties van VVD (Van der Burg), GroenLinks (Van Gurp), D66 (Stienen), PvdA (Sent), PVV (Van Strien), SP (Kox), ChristenUnie (Ester) en SGP (Schalk). De commissie ziet op dit moment af van een deskundigenbijeenkomst.

4.
35613

Wet betaald ouderschapsverlof

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen bij voorkeur op 14 september 2021 en niet op 28 september 2021.

5.
35213, V

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de uitvoering van de motie-Van Pareren inzake de compensatie van Wajongers van wie het inkomen achteruitgaat; Verdere activering participatie jonggehandicapten en harmonisatie Wajongregimes

De commissie neemt met belangstelling kennis van de nadere antwoorden van de minister van SZW over de uitvoering van de motie-Van Pareren inzake de compensatie van Wajongers van wie het inkomen achteruitgaat (35213, V).

6.
34325, L en M

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de uitvoeringstoetsen bij de Wet verdringingstoets en over de appreciatie van de toetsen; Initiatiefvoorstel-Van Kent Wet verdringingstoets

De commissie besluit de initiatiefnemer schriftelijk te verzoeken om een appreciatie van de uitvoeringstoetsen bij de Wet verdringingstoets (34325) teneinde deze uiterlijk in september 2021 te ontvangen ter nadere bespreking in de commissie.

7.
T02795 / 34352, R

De commissie besluit T02795 als "deels voldaan" te blijven beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2022. De commissie ziet op dit moment af van schriftelijk overleg naar aanleiding van de ontvangen resultatenbrief (34352, R).

8.
Mededelingen en informatie

Op verzoek van de leden van de CDA-fractie (Oomen-Ruijten) wordt de brief van de minister van SZW d.d. 8 juli 2021 over de stand van de uitvoering sociale zekerheid ter bespreking geagendeerd voor de volgende vergadering.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl