Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 13 juli 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Nijboer Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten (35.488)

- 34373 c.a., N

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over actualiteit in het huurbeleid en over betere benutting van de woningvoorraad; Huurbeleid

De commissie besluit de brief op enig moment na het zomerreces opnieuw te agenderen met het oog op schriftelijk overleg met de regering.
De commissie besluit de status van toezegging T03048 als nog openstaand te blijven aanmerken, de status van de toezegging inzake het aanbieden van de Evaluatie Wet doorstroming huurmarkt 2015 als voldaan aan te merken, de status van toezeggingen T03045, T03043, T03042 en de toezegging inzake de gevolgen van de huurwetgeving op afspraken van het Klimaatakkoord als voldaan aan te merken.
De uitvoeringsstatus van de motie-Kox inzake c.s. over de tegemoetkoming van huurders die buiten de wet vallen (35578, nr. G) wordt niet gewijzigd.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman