Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), Koninkrijksrelaties (KOREL), Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 6 juli 2021
1. 35874 (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ en IWO)

Verlengingsprocedures Tijdelijke wet maatregelen covid-19

De commissies besluiten op vrijdag 9 juli 2021 (uiterlijk tussen 13.00 - 15.00 uur) inbreng te leveren voor het verslag, ervan uitgaande dat het wetsvoorstel de Kamer op donderdag 8 juli 2021 bereikt. Het wetsvoorstel zal, onder voorbehoud van tijdige ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag op maandag 12 juli 2021, worden betrokken bij het plenaire debat over de verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19, dat naar verwachting - en bij voorkeur - op dinsdag 13 juli 2021 plaatsvindt.
De commissies zijn (vooralsnog) van mening dat de minister van J&V bij dit debat aanwezig dient te zijn.
Het conceptverslag van het wetgevingsoverleg in de Tweede Kamer wordt z.s.m. verspreid onder de leden van de commissies.
De commissies beschouwen toezegging T03142 met het ingediende wetsvoorstel 35874 als voldaan.

2. 35526 / 25295, BR (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ, KOREL, IWO, EZK/LNV en OCW)

Brief van de minister van VWS over voorgenomen regelgeving op het terrein van COVID-19 en bijbehorende planning; Infectieziektenbestrijding

De commissies kunnen desgewenst inbreng over de brief van 1 juli 2021 (35526/25295, BR) en eventuele beschikbare regelingen gelijktijdig aanleveren met de inbreng voor het verslag bij wetsvoorstel 35874, zodat dit onderwerp kan worden meegenomen bij het debat van 13 juli 2021 indien daar behoefte aan bestaat.

3. 35807, I (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ en IWO)

Brief van de minister van VWS over de uitvoering van de motie-Van der Voort c.s. over een realistische ondergrens van de prevalentie van het aantal geschatte besmettelijke personen; Tijdelijke wet coronatoegangsbewijzen

De reactie op de brief van 1 juli 2021 (35807, I) over de uitvoering van de motie-Van der Voort c.s. wordt deze week verwacht en kan desgewenst worden betrokken bij het debat van 13 juli 2021.

4. 35695, E en T03138 (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ en IWO)

Motie van het lid Nicolaï over toetsing of terecht een beroep kon worden gedaan op het vijfde lid van artikel 58p Wet publieke gezondheid; Verduidelijking tijdelijke grondslag voor regels over de toegang tot en het gebruik van voorzieningen voor personenvervoer; Toezegging Verslag bijeenkomst vervoerders aanbieden (35.526)

De commissies nemen kennis van de brief van de minister van J&V van 5 juli 2021 (35695, G) over de motie-Nicolaï. De brief kan desgewenst worden betrokken bij het debat van 13 juli 2021.

5. Voorstel zenden rappelbrief toezeggingen en moties covid-19 (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ en IWO)

De commissies stemmen in met het voorstel om de verantwoordelijke bewindspersonen een rappelbrief te sturen over de toezeggingen en moties met betrekking tot de covid-19-maatregelen.
Het lid De Bruijn-Wezeman (VVD) meldt dat toezegging T03125, onderdeel toekomstscenario's, met de stand van zakenbrief van 18 juni 2021 als deels voldaan kan worden aangemerkt.
Mochten toezeggingen voldaan zijn dan kunnen leden dit per e-mail doorgeven.

6. Mededelingen en informatie

De stand van zakenbrief covid-19 van 18 juni 2021 aan de Tweede Kamer (bijlage bij 35526/25295, BQ), inclusief het plan van aanpak voor de overgang naar de endemische fase, kan desgewenst worden betrokken bij het debat van 13 juli 2021.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren