Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 6 juli 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Implementatiewet richtlijn prudentieel toezicht beleggingsondernemingen (35.783)

-
35783

Implementatiewet richtlijn prudentieel toezicht beleggingsondernemingen

Gelet de korte periode tot aan het zomerreces besluit de commissie verslag uit te brengen en de beantwoording van de minister - indien deze tijdig ontvangen is - op 13 juli 2021 te agenderen.

Inbreng voor verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Adriaansens) en FVD (Frentrop). Het concept zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren