Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 6 juli 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Toekomst veehouderij (28.973)

- Stand van zaken Subsidieregeling sanering varkenshouderij

Brief van de minister van LNV van 30 juni 2021 (28973/35334/35347, J) en verslag nader schriftelijk overleg (35334 / 35347, AD)

De commissie besluit de behandeling in de Tweede Kamer van de brief van de minister van LNV van 30 juni 2021 af te wachten, alvorens dit agendapunt opnieuw te agenderen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer