Stemming moties Ondersteunen opgave windenergie op zeeVerslag van de vergadering van 29 juni 2021 (2020/2021 nr. 43)

Aanvang: 13.36 uur

Status: gecorrigeerd


Stemmingen moties Ondersteunen opgave windenergie op zee

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over Wijziging van de Wet windenergie op zee (ondersteunen opgave windenergie op zee),

te weten:

  • de motie-Berkhout c.s. over het zwart kleuren van rotorbladen om vogelsterfte tegen te gaan (35092, letter G);
  • de motie-Dessing c.s. over subsidiëring van groene waterstof (35092, letter H).

(Zie vergadering van 22 juni 2021.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Vervolgens stemmen we over de motie 35092, letter G, de motie van het lid Berkhout c.s. over het zwart kleuren van rotorbladen om vogelsterfte tegen te gaan. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen?

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf over de motie.

Mevrouw Faber namens de PVV.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Faber-van de Klashorst i (PVV):

Dank u, voorzitter. De motie-Berkhout betreffende het afdwingen van zwarte kleuren van een van de rotorbladen van een windturbine klinkt sympathiek. Voor alle duidelijkheid, de PVV wil helemaal geen windmolens, niet op land en niet op zee. De enige overweging om voor de motie te stemmen is het voorkomen van onnodige vogelsterfte. In dat laatste kunnen wij ons vinden. Dat is ook de enige reden waarom wij voor de motie zullen stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Faber. Wenst een van de andere leden nog een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Berkhout c.s. (35092, letter G).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen wij over de motie 35092, letter H, van het lid Dessing c.s. over subsidiëring van groene waterstof. Ik heb begrepen dat de heer Dessing zijn motie wenst aan te houden. Gaat uw gang, meneer Dessing.

De heer Dessing i (FVD):

Voorzitter, dank u wel. Naar aanleiding van de brief met de duiding van deze motie door de staatssecretaris heb ik nog wat meer tijd nodig om inhoudelijk daarop te reageren, dus ik wens mijn motie aan te houden.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Dessing.

Op verzoek van de heer Dessing stel ik voor zijn motie (35092, letter H) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie wordt afgevoerd van de stemmingslijst.