Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 29 juni 2021
1.
34972

Wet digitale overheid

Inbreng voor een volgend nader voorlopig verslag wordt geleverd door de leden van de fracties van GroenLinks en PvdA gezamenlijk (Koole) en de PVV (Van Hattem).

2.
35654 / 35590 / 35165, Q

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de evaluatie van de Tweede Kamerverkiezing van 17 maart 2021; Verkiezingen

De commissie besluit het ambtelijk voorstel ten aanzien van vijf toezeggingen (T03151, T03152, T03153, T03157 en T03158) over te nemen en alle toezeggingen als voldaan aan te merken. Voorts besluit de commissie een brief aan de minister van BZK te sturen met waardering voor de organisatie door het ministerie en de gemeenten van de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen, behoudens enkele aspecten waaronder het briefstemmen.

3.
34453, T

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen; Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en bij de volgende vergadering op 6 juli 2021 opnieuw te agenderen.

4.
34453, U

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met een afschrift van haar reactie op de brief van de G4 over verantwoorde invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb); Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en bij de volgende vergadering op 6 juli 2021 opnieuw te agenderen.

5.
Mededelingen en informatie

Leden worden erop geattendeerd hun spreektijden voor de debatten van 5/6 juli 2021 tijdig door te geven. Mocht daartoe in de plenaire planning de mogelijkheid bestaan, dan heeft het voorkeur van de commissie om de plenaire behandeling (inclusief stemmingen) van het voorstel Wijziging van de Woningwet (35.517) te verplaatsen naar 12/13 juli 2021. Mocht die mogelijkheid niet bestaan, dan wenst zij het plenaire debat te handhaven op 5/6 juli 2021.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman