Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 29 juni 2021
1.
35.680

Toekomstbestendig maken van de wetgeving op het terrein van arbeidsmigratie

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 13 juli 2021. De commissie besluit op voorstel van de leden van de D66-fractie (Stienen) voor een volgende vergadering de mogelijkheid van een deskundigenbijeenkomst ter zake ter bespreking te agenderen.

2.
35.613

Wet betaald ouderschapsverlof

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt heden geleverd door de fracties van CDA (Oomen-Ruijten), GroenLinks (Van Gurp), D66 (Stienen), PvdA (Sent) en PvdD (Prast).

3.
Toekomst pensioenstelsel

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt heden geleverd door de leden van de 50PLUS-fractie (Van Rooijen). De commissie stelt de conceptbrief op basis van deze inbreng met enige wijzigingen vast.

4.
35.840 EK, A

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van SZW inzake richtlijn ter versterking van de toepassing van het beginsel van gelijke beloning van mannen en vrouwen; EU-voorstel: Richtlijn ter versterking van de toepassing van het beginsel van gelijke beloning van mannen en vrouwen

De commissie neemt het verslag schriftelijk overleg inzake richtlijn ter versterking van de toepassing van het beginsel van gelijke beloning van mannen en vrouwen (35840, A) voor kennisgeving aan.

5.
21.501-31 EK, AK

Brief van de minister van SZW inzake verslag Raad WSBVC van 14 juni 2021; Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

De commissie neemt het verslag van de WSBVC-Raad van 14 juni 2021 voor kennisgeving aan.

6.
Terugkoppeling eerste bijeenkomst Werkgroep zelfevaluatie naar aanleiding van het rapport "Ongekend onrecht"

De commissievoorzitter koppelt kort aan de commissie terug hetgeen besproken is tijdens de eerste bijeenkomst van de Werkgroep zelfevaluatie naar aanleiding van het rapport "Ongekend onrecht".


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl