Stemming moties Herindeling van de gemeenten Amsterdam en WeespVerslag van de vergadering van 8 juni 2021 (2020/2021 nr. 40)

Aanvang: 13.33 uur
Status: gecorrigeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Stemmingen moties Herindeling van de gemeenten Amsterdam en Weesp

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Herindeling van de gemeenten Amsterdam en Weesp,

te weten:

  • de motie-Van Hattem c.s. over een referendum voor de inwoners van Weesp inzake het voortbestaan van een zelfstandige gemeente Weesp (35623, letter C);
  • de motie-Van Hattem c.s. over een referendum voor de inwoners van Amsterdam over de herindeling van Amsterdam en Weesp (35623, letter D).

(Zie vergadering van 1 juni 2021.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Vervolgens stemmen we over de motie 35623, letter C, de motie van het lid Van Hattem c.s. over een referendum voor de inwoners van Weesp inzake het voortbestaan van een zelfstandige gemeente Weesp.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Ganzevoort namens GroenLinks.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Ganzevoort (GroenLinks):

Voorzitter. Het is op de rand van een punt van orde. Het is de vraag of het zin heeft om een motie in stemming te brengen als we net een wet hebben aangenomen. Mijn punt van orde zou zijn er niet over te stemmen. Nu zou je in theorie kunnen zeggen — dan wordt het een stemverklaring — omdat er wordt gezegd dat de wet niet in werking treedt, dat je alsnog zou kunnen stemmen. Dan zou er een referendum gehouden moeten worden om een wet niet in werking te laten treden en die wet vervolgens weer in te trekken, terwijl we net een wet hebben aangenomen. Mijn vraag is of dit eigenlijk wel een passende motie is. Als u van mening bent dat het dit is, zullen wij om deze reden tegenstemmen. Als u van mening bent dat de motie niet passend is, stel ik voor om die af te voeren.

De voorzitter:

Dat is eigenlijk geen stemverklaring meer, meneer Ganzevoort. Ik had u het woord gegeven voor een stemverklaring.

De heer Ganzevoort (GroenLinks):

Ik had een punt van orde en dat mag ook altijd, dus nu heeft u ze allebei.

De voorzitter:

Ik was eerst even bij de stemverklaring. U heeft een punt van orde gemaakt. Mijn voorstel is om de motie in stemming te brengen, tenzij de indieners haar intrekken. Over het stemgedrag voor of tegen de motie en de reden daarvoor, gaat iedere fractie zelf. De PVV.

Mevrouw Faber-van de Klashorst (PVV):

Voorzitter, mag ik één minuut schorsing vragen?

De voorzitter:

Natuurlijk, mevrouw Faber. Dan schors ik voor enkele ogenblikken op verzoek van de PVV.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Ik geef het woord aan de heer Van Hattem, de indiener van de motie.

De heer Van Hattem (PVV):

Dank, voorzitter. Ik reageer even op de zorgen die de heer Ganzevoort naar voren brengt. In het dictum van de motie staat de oproep aan het kabinet om de wet die nu is aangenomen, niet in werking te laten treden. Binnen het staatsrecht is dit gewoon een mogelijke route. Het zou anders zijn geweest als de wet was afgewezen. Dan was de motie overbodig geweest. Maar dat is niet aan de orde en nu is dit een mogelijkheid om op die manier een oproep te doen aan het kabinet om af te zien van het in werking laten treden van de wet. Het is zeer wel mogelijk en ik wil de motie dus gewoon in stemming brengen.

De voorzitter:

Ik kijk even of iemand nog het woord wenst. De heer Rombouts van het CDA.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Rombouts (CDA):

Ik heb behoefte aan een stemverklaring. Hier wordt toch een beetje staatsrecht geschreven. Er wordt in elk geval staatkunde bedreven. Er wordt in feite gezegd tegen een Kamer die een wetsontwerp met een overgrote meerderheid heeft aangenomen: zullen we nou even tegen de regering gaan zeggen dat ze die wet maar beter niet kunnen gaan uitvoeren en eerst maar weer eens een referendum gaan houden? Referenda moeten gehouden worden op een moment waarop het nog zin heeft om dat te doen. Bij herindelingen — ik heb er een proefschrift over mogen schrijven — gebeurde dat meestal voordat gemeenten aan bod kwamen om überhaupt in een proces van herindeling te komen. Ik vind dat dit als instituut niet kan. Wij maken ons instituut belachelijk als we een wet aannemen en vervolgens zeggen: ga nog eens even terug naar die gemeenten om er een referendum over te houden.

Ik vind ook dat u, voorzitter, daar best iets van mag zeggen tijdens een debat of op dit moment, om ons instituut te helpen om te blijven bij wat we zijn en niet alsmaar de grenzen op te zoeken van wat misschien ook wel zou kunnen of mogen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Rombouts. De heer Otten.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Otten (Fractie-Otten):

Voorzitter, een stemverklaring. Zoals in de bijdrage van onze fractie is aangegeven, zijn wij bij gemeentelijke herindelingen altijd voor een referendum met minimaal 50% opkomst. Dat is hier in Weesp gebeurd. Er is meer dan 50% van de bevolking opgekomen en men heeft in meerderheid gekozen voor Amsterdam. Wij vinden het mosterd na de maaltijd om nu met de moties van de PVV opnieuw om een referendum te vragen. Daarom zal onze fractie tegen beide moties stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Otten.

Ik constateer dat er een ordevoorstel is gedaan door de heer Ganzevoort om de motie af te voeren van de stemmingslijst. Ik hoor de heer Ganzevoort niet zeggen dat hij zijn ordevoorstel intrekt. Wij gaan dat dus eerst in stemming brengen. Ik kijk even welke leden dat ordevoorstel steunen. Daarna zullen wij al of niet de motie in stemming brengen.

Mevrouw Faber, aan u het woord. Ik hoorde de heer Van Strien.

Mevrouw Faber-van de Klashorst (PVV):

Sorry, voorzitter, ik was even afgeleid door mijn collega Van Strien. Op deze manier, met ordevoorstellen, kun je elke motie van tafel halen. Ik vraag me af of dat zomaar kan. Ik zou weleens in het Reglement van Orde willen zien of de Kamer zomaar een motie kan intrekken van een lid die de motie heeft ingediend. Volgens mij moet dan het lid dat de motie heeft ingediend de motie intrekken. Volgens mij kan dit helemaal niet.

De voorzitter:

Wie wenst hier nog meer het woord over? De heer Kox.

De heer Kox (SP):

Nee, voorzitter, we gaan niet de rest van de middag erover praten. Ik denk dat het verstandig is om hier even ons verstand te gebruiken. Er zijn gerechtvaardigde opmerkingen over de motie. De motie is behandeld en besproken. De minister heeft gezegd: het is niet mijn motie; ik ben er niet voor. Dat is de situatie. Ik vind het verstandig om in de toekomst nog eens na te denken over wanneer we moties in stemming brengen — deze had dan waarschijnlijk voor de wet in stemming gebracht moeten worden — maar ik vind het te riskant om nu als een soort verdict te zeggen dat we niet over de motie gaan stemmen. Dat ordevoorstel zal ik niet steunen, maar het lijkt me verstandig dat we er binnenkort over praten in het College van Senioren. Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Kox. Dan kijk ik naar de heer Ganzevoort.

De heer Ganzevoort (GroenLinks):

Voorzitter, dank. We hadden gehoopt op de wijsheid bij de PVV-fractie om de motie in te trekken. Die wijsheid zien we niet. We zien wel dat mevrouw Faber een punt heeft. De heer Van Hattem heeft het recht om deze motie in stemming te brengen. Wij zullen ertegen stemmen. Ik trek mijn ordevoorstel in.

De voorzitter:

U trekt uw ordevoorstel in. Dan zullen wij het ordevoorstel niet in stemming brengen. We gaan stemmen over de motie. Voor de goede orde, dat is motie 35623, letter C, de motie van het lid Van Hattem c.s. over een referendum voor de inwoners van Weesp inzake het voortbestaan van een zelfstandige gemeente Weesp.

Wenst een van de overige leden nog een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan. Willen de leden die voor de motie zijn, gaan staan?

In stemming komt de motie-Van Hattem c.s. (35623, letter C).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Fractie-Nanninga, FVD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, het CDA, de VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, de OSF, D66, de PvdD en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ten slotte stemmen we over de motie 35623, letter D, de motie van het lid Van Hattem c.s. over een referendum voor de inwoners van Amsterdam over de herindeling van Amsterdam en Weesp.

Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan. Willen de leden die voor de motie zijn, gaan staan?

In stemming komt de motie-Van Hattem c.s. (35623, letter D).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van FVD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, het CDA, Fractie-Nanninga, de VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, de OSF, D66, de PvdD en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Daarmee zijn we aan het einde van de stemmingen gekomen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.