Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 8 juni 2021
1.
35626

Implementatie Richtlijn ter bevordering gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en ter uitvoering van het Klimaatakkoord

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Kluit, mede namens de PvdA-fractie), PVV (Bezaan), ChristenUnie (Verkerk), FVD (Dessing) en SGP (Van Dijk). De commissie besluit een technische briefing van het ministerie van I&W te verzoeken aangaande het wetsvoorstel. Zij spreekt de voorkeur uit de technische briefing digitaal te laten plaatsvinden op 15 juni 2021. Fracties die nog geen inbreng voor het voorlopig verslag hebben geleverd kunnen dit na deze briefing nog tot en met uiterlijk donderdag 17 juni 2021 doen.

Het lid Dessing (FVD) verzoekt de griffie om de aan de Tweede Kamer toegezegde brief van de minister van I&W over bio- en e-brandstoffen in de luchtvaart in de gaten te houden en onder de leden van de commissie te verspreiden.

2.
Toezegging T02885 - Kamer nader informeren naar aanleiding van vragen over granuliet

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W over granuliet; Aanvullingswet bodem Omgevingswet

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van PVV (Bezaan) en PvdD (Koffeman). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

3.
Mededelingen en informatie

Het lid Kluit (GroenLinks) verzoekt de griffie om alle antwoordbrieven inzake vragen van de Tweede Kamer over de Omgevingswet met de leden van deze commissie te delen.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra