Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 1 juni 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Ondersteunen opgave windenergie op zee (35.092)

- Rondvraag

a. De commissie stelt voor het plenaire debat inzake het wetsvoorstel Ondersteunen opgave windenergie op zee (35092), waarover op 25 mei jl. eindverslag is uitgebracht, te laten plaatsvinden op 22 juni 2021. De commissievoorzitter verzoekt de leden om voor alle (onder voorbehoud) geplande plenaire debatten op zo kort mogelijke termijn spreektijden door te geven via de gebruikelijke kanalen; dit in verband met een zorgvuldige planning van het plenaire proces in de komende periode tot het zomerreces.

b. Tijdens de commissievergadering van 25 mei jl. kondigde het lid Koffeman (Partij voor de Dieren) aan schriftelijk te willen reageren op een brief van de minister van LNV over de contouren van het toekomstig mestbeleid (33037/35233, U). De commissievoorzitter deelt mee dat het lid Koffeman bij nader inzien voornemens is de aangeleverde conceptvragen inzake het mestbeleid in ruimere zin, om te werken tot schriftelijke vragen in de zin van artikel 140 van het Reglement van Orde. De commissie neemt hiervan kennis.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer