Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 1 juni 2021
1.
35619

Samenvoeging van de gemeenten Landerd en Uden

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van de Fractie-Nanninga (Van der Linden), de PvdA (Koole) en de PVV (Van Hattem).

2.
35621

Samenvoeging van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fractie van de PVV (Van Hattem).

3.
33328 en 35112

Initiatiefvoorstel-Snels en Van Weyenberg Wet open overheid; Novelle Initiatiefvoorstel-Snels en Van Weyenberg Wet open overheid

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van de Fractie-Nanninga (Van der Linden), de PvdA (Koole) en de PVV (Van Hattem).

4.
Interbestuurlijk programma (IBP)

De commissie besluit het Interbestuurlijk Programma (IBP) aan te houden en over een half jaar opnieuw te agenderen, tenzij er zich ontwikkelingen voordoen. In dit laatste geval wordt het IBP eerder geagendeerd.

5.
35570 VII, I

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de eerste Monitor Ouderenhuisvesting; Spoedwet aanpak stikstof

De commissie besluit het agendapunt aan te houden en bij de volgende vergadering opnieuw te agenderen.

6.
Mededelingen en informatie

De commissie besluit de behandeling van de brief van de minister van BZK van 27 mei 2021 over de 'Uitkomsten van het Bestuurlijk Overleg Omgevingswet 26 mei jl.' in de commissie IWO af te wachten. De stand van zaken met betrekking tot de Wkb zal op een later moment opnieuw in de commissie BiZa/AZ geagendeerd worden.

7.
Rondvraag

De commissie vraagt naar de stand van zaken voor wat betreft het antwoord van de minister op het voorlopig verslag over de Wijziging van de Woningwet (35517). De commissiestaf zal bij het ministerie navraag doen.

De voorzitter van de commissie is voornemens een notitie op te stellen over de aankomende wijziging van de Wiv2017 naar aanleiding van de evaluatie daarvan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman