Stemming moties Goedkeuring van het eigenmiddelenbesluit van de Raad van de Europese UnieVerslag van de vergadering van 25 mei 2021 (2020/2021 nr. 38)

Aanvang: 13.45 uur

Status: gecorrigeerd


Stemmingen moties Goedkeuring van het eigenmiddelenbesluit van de Raad van de Europese Unie

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Goedkeuring van het op 14 december 2020 te Brussel tot stand gekomen Besluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie en tot intrekking van Besluit 2014/335/EU, Euratom (Trb. 2021, 5),

te weten:

  • de motie-Karimi c.s. over het Nederlandse herstelplan (35711, letter E);
  • de motie-Karimi over de herstelplannen van de EU-lidstaten (35711, letter F);
  • de motie-Otten c.s. over een vorm van schuldtransitie (35711, letter G);
  • de motie-Van Strien c.s. over niet instemmen met het Herstelfonds (35711, letter H).

(Zie vergadering van 18 mei 2021.)


De voorzitter:

Vervolgens stemmen wij over de motie 35711, letter E, de motie van het lid Karimi c.s. over het Nederlandse herstelplan. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval ... Dat is wel het geval.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

Het woord is aan de heer Backer namens D66.


De heer Backer (D66):

Dank u wel, voorzitter. Het gaat over de motie onder letter E. Wij delen de wens dat het kabinet een herstelplan indient, maar delen niet de instructie die de Kamer mee zou geven aan het kabinet. Die vinden we niet passen in de rolverdeling tussen de twee Kamers. Bovendien: als het niet wordt opgevolgd, wat dan? Gaan we ze dan hiernaartoe halen?

Voorzitter, zal ik de stemverklaring over de andere motie ook maar meteen meenemen? Dan hebben we dat meteen gedaan. Bij de motie-Karimi onder letter F volgen wij de rijke interpretatie van minister Hoekstra, die de intentie oké noemt, maar de letterlijke verzoeken aan het eind niet. Met die interpretatie zijn wij het eens en zo zullen we de motie steunen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Backer. Dan zie ik de heer Otten namens de fractie-Otten.


De heer Otten (Fractie-Otten):

Voorzitter, het betreft de motie-Karimi onder letter E over het eigenmiddelenbesluit. Nu deze Kamer toch in meerderheid voor het Herstelfonds heeft gestemd, is het zaak dat we als Nederland zo snel mogelijk de 6 miljard krijgen waarop we recht hebben. Daarom zullen we, ook al zijn we tegen het eigenmiddelenbesluit, wel voor deze motie stemmen.

Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Otten. Dan de heer Van Ballekom namens de VVD.


De heer Van Ballekom (VVD):

Voorzitter. Geen van de ingediende moties zal mijn fractie steunen, ook niet de inhoudelijk sympathieke motie van collega Karimi over de rechtsstatelijkheid. Dat doe ik niet omdat ze wat onaardig was in eerste termijn, want rancuneus ben ik nou eenmaal niet, maar omdat de minister heeft gezegd dat die motie moeilijk uitvoerbaar is. Onuitvoerbare moties steunt mijn fractie niet. Dit geeft overigens wel aan dat op het terrein van rechtsstatelijkheid nog een slag te winnen is. Daar hebben we ons voor ingezet.

Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Ballekom. Dan zie ik de heer Nicolaï staan namens de Partij voor de Dieren, maar dat is niet met het oog op het afleggen van een stemverklaring. Heeft een van de overige leden nog een stemverklaring? Ja, de heer Essers namens het CDA.


De heer Essers (CDA):

Voorzitter, ja, over de motie inzake de herstelplannen van de EU-landen, ik dacht onder letter F. Voor zover deze motie uitgaat van de bestaande juridische mogelijkheden, is ze overbodig. Voor zover deze motie verder wil gaan dan de juridische mogelijkheden, is ze juridisch niet uitvoerbaar en in strijd met de wet. Dus zullen wij tegenstemmen. Dat laat onverlet dat wij nadrukkelijk het streven van de regering ondersteunen om bij de rechtsstatelijke toets en de toets of de democratische beginselen worden nageleefd, meer aspecten aan de orde moeten laten komen dan uitsluitend de financiële gevolgen. We zullen eveneens tegen de andere twee moties stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Essers. Wenst een van de overige leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Karimi c.s. (35711, letter E).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, GroenLinks, de SP, de PvdA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, het CDA, FVD, de VVD, 50PLUS, de OSF, D66, de PVV en de PvdD ertegen, zodat zij is verworpen.


De voorzitter:

Dan stemmen we over de motie 35711, letter F, de motie van het lid Karimi over de herstelplannen van de EU-lidstaten. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Karimi (35711, letter F).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, de SP, de PvdA, de OSF, D66, de PvdD en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, het CDA, Fractie-Nanninga, FVD, de VVD, Fractie-Otten, 50PLUS en de PVV ertegen, zodat zij is verworpen.


Dan is aan de orde de motie 35711, letter G, de motie van het lid Otten c.s. over een vorm van schuldtransitie. Ik heb van de heer Otten begrepen dat de Fractie-Otten deze motie wenst aan te houden. De motie zal worden afgevoerd van de stemmingslijst van vandaag.

Op verzoek van de heer Otten stel ik voor zijn motie (35711, letter G) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Dan stemmen we ten slotte over de motie 35711, letter H, de motie van het lid Van Strien c.s. over niet instemmen met het Herstelfonds. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Van Strien c.s. (35711, letter H).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, Fractie-Nanninga, FVD, Fractie-Otten en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van het CDA, de VVD, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, de OSF, D66, de PvdD en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is verworpen.


Daarmee zijn we aan het einde van de stemmingen gekomen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.