Verslag van de vergadering van 25 mei 2021 (2020/2021 nr. 38)

Aanvang: 13.35 uur

Status: gecorrigeerd


Aan de orde is de behandeling van:

  • het wetsvoorstel Wijziging van de Wet dieren in verband met de uitvoering van de herziene Europese diergezondheidswetgeving (35398);
  • het wetsvoorstel Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het laten vervallen van de verplichting een proces-verbaal van aangifte bij de politie op te maken in geval van diefstal of vermissing van het rijbewijs, en enkele andere wijzigingen (Wet digitale melding vermissing rijbewijs) (35617);
  • het wetsvoorstel Wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek BES ter uitvoering van het op 23 maart 2001 te Londen tot stand gekomen Internationaal Verdrag inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door bunkerolie, 2001 (Trb. 2005, 329) (35618);
  • het wetsvoorstel Herindeling van de gemeenten Beemster en Purmerend (35622);
  • het wetsvoorstel Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Verzamelwet IenW 2020) (35664);
  • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen) (35684);
  • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen) (35703);
  • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake Winair) (35705).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Verlangt iemand aantekening? Mevrouw Faber namens de PVV.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Faber-van de Klashorst i (PVV):

Dank u, voorzitter. Wij willen graag aantekening aanvragen voor wetsvoorstel 35622, betreffende herindeling van de gemeenten Beemster en Purmerend.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Faber. De heer Otten namens de Fractie-Otten.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Otten i (Fractie-Otten):

Voorzitter. We willen graag aantekening vragen bij de tweede en derde suppletoire begroting VWS, nu de Algemene Rekenkamer 5,1 miljard euro aan uitgaven niet heeft kunnen verantwoorden.

De voorzitter:

Nee, het is geen stemverklaring, meneer Otten. Het is alleen aantekening.

De heer Otten (Fractie-Otten):

Het betreft 35684 en 35703. Tevens wensen wij de motie 35711, letter G aan te houden.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Otten. De heer Kox namens de SP.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Kox i (SP):

Dank u wel, voorzitter. Graag aantekening voor de SP tegen wetsvoorstel 35622, Herindeling van de gemeenten Beemster en Purmerend. Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Kox. Partij voor de Dieren, meneer Koffeman.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Koffeman i (PvdD):

Voorzitter. Wij willen ook graag aantekening bij het wetsvoorstel Herindeling van de gemeenten Beemster en Purmerend, 35622.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Koffeman. Een van de overige leden aantekening? Dat is niet het geval.

De leden van de fracties van de SP, de PVV en de PvdD wordt conform artikel 112 van het Reglement van Orde aantekening verleend dat zij geacht willen worden zich niet met het wetsvoorstel Herindeling van de gemeenten Beemster en Purmerend (35622) te hebben kunnen verenigen.

De leden van de fractie van Fractie-Otten wordt conform artikel 112 van het Reglement van Orde aantekening verleend dat zij geacht willen worden zich niet met het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen) (35684) en het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen) (35703) te hebben kunnen verenigen.