Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 25 mei 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Ondersteunen opgave windenergie op zee (35.092)

- 35092

Ondersteunen opgave windenergie op zee

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor, gelet op het hedenmiddag ontvangen verzoek van de bewindslieden van EZK (35603 / 35668 / 35092 / 35522, E), het wetsvoorstel plenair te behandelen op een nader te bepalen datum voor het komende zomerreces. De commissie verzoekt om spreiding van de diverse nog te plannen plenaire debatten in de beschikbare periode tot het zomerreces.

- Mededelingen en informatie

De commissies EZK/LNV en BiZa/AZ hebben op 18 mei jl. besloten om op 1 juni 2021 inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag inzake het wetsvoorstel Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen inzake versterking gebouwen (35603). Naar aanleiding van het hedenmiddag ontvangen verzoek van de bewindslieden van EZK en BZK inzake de behandeling van dit wetsvoorstel (35603, D) spreken de leden van de commissie EZK/LNV de bereidheid uit zich te willen inspannen dit wetsvoorstel nog vóór het zomerreces plenair te behandelen; een en ander onder voorbehoud van tijdige afronding van de schriftelijke behandeling. Gezien de thans bekende plenaire planning overweegt de commissie de volgende data voor plenair debat: 29 juni of 6 juli 2021. De commissie benadrukt het belang van spreiding van de diverse nog te plannen debatten in de beschikbare periode tot het zomerreces. Op 1 juni a.s. kunnen de leden van de commissies EZK/LNV en BiZa/AZ zich in een gecombineerde commissievergadering ten principale uitspreken over de voorkeursdatum.

De commissie verzoekt de griffie om een conceptplanning op te stellen inzake de wetsvoorstellen, waarvan de regering de Kamer heden per brief (35603 / 35668 / 35092 / 35522, E) heeft verzocht deze nog vóór het zomerreces te behandelen.

De commissie besluit de technische briefing van het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) inzake het Jaarverslag 2020 (29515, O) te verplaatsen naar eind september 2021.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer