35.830 VIII

Jaarverslag en slotwet Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020Het jaarverslag bevat het verzoek tot déchargeverlening over het in 2020 gevoerde financiële beheer met betrekking tot de uitvoering van de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De slotwet bevat de laatste wijziging van de begroting van de uitgaven en ontvangsten over 2020.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (TK, 3) is op 8 juli 2021 zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 28 september 2021 als hamerstuk afgedaan en de desbetreffende bewindspersoon is daarbij décharge verleend.


Kerngegevens

ingediend

19 mei 2021

titel

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.


Documenten

27