35.836

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 betreffende tijdelijke voorzieningen voor het studiejaar 2021-2022 in verband met COVID-19Met het wetsvoorstel wordt ook voor het studiejaar 2021-2022 de mogelijkheid gecreëerd voor instellingen om studenten die ten gevolge van COVID-19 nog niet aan alle vooropleidings- of toelatingseisen hebben kunnen voldoen, in te schrijven.

Hiermee worden enkele maatregelen geïntroduceerd, waarmee uitvoering wordt gegeven aan het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) te weten:

 • de mogelijkheid om voor het studiejaar 2021-2022 studenten in te schrijven voor het hoger onderwijs die ten gevolge van COVID-19 nog niet aan alle vooropleidings- of toelatingseisen voldoen;
 • de halvering van het volledig wettelijk collegegeld en de daarmee samenhangende correctie van de hoogte van het collegegeldkrediet en levenlanglerenkrediet;
 • het creëren van een grondslag voor het toekennen van extra reisvoorziening aan studenten.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 2) op 10 juni 2021 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 22 juni 2021 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

12 mei 2021

titel

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 betreffende tijdelijke voorzieningen voor het studiejaar 2021-2022 in verband met COVID-19

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

 • 1. 
  Artikel I, onderdelen A en C, en artikel II, onderdelen A en C, treden in werking met ingang van 1 september 2021. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 september 2021, treden deze onderdelen in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij worden geplaatst, en werken zij terug tot en met 1 september 2021.
 • 2. 
  Artikel I, onderdeel B, treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 augustus 2021, treedt dit onderdeel in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en met 1 augustus 2021.
 • 3. 
  Artikel II, onderdeel B, treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 2021.

Documenten

12