Stemming overige moties Geweldsaanwending opsporingsambtenaarVerslag van de vergadering van 11 mei 2021 (2020/2021 nr. 36)

Aanvang: 13.53 uur

Status: gecorrigeerd


Stemmingen overige moties Geweldsaanwending opsporingsambtenaar

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het opnemen van een specifieke strafuitsluitingsgrond voor opsporingsambtenaren die geweld hebben gebruikt in de rechtmatige uitoefening van hun taak en een strafbaarstelling van schending van de geweldsinstructie en wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het opnemen van een grondslag voor het doen van strafrechtelijk onderzoek naar geweldgebruik door opsporingsambtenaren (geweldsaanwending opsporingsambtenaar),

te weten:

  • de motie-Veldhoen c.s. over voorhangprocedure bij Ambtsinstructie voor politie, Koninklijke Marechaussee en andere opsporingsambtenaren (34641, letter K);
  • de motie-Van Wely c.s. over opsporingsambtenaren in een handhavende rol voorzien van bodycams (34641, letter O).

De voorzitter:

Vervolgens stemmen we over motie 34641, letter K, van het lid Veldhoen c.s. over voorhangprocedure bij Ambtsinstructie voor politie, Koninklijke Marechaussee en andere opsporingsambtenaren. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

Wij stemmen bij zitten en opstaan. Willen de leden die voor de motie zijn, gaan staan?

In stemming komt de motie-Veldhoen c.s. (34641, letter K).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, de OSF, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, het CDA, Fractie-Nanninga, FVD, de VVD, Fractie-Otten, de PVV en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is verworpen.


Ten slotte stemmen we over motie 34641, letter O, van het lid Van Wely c.s. over opsporingsambtenaren in een handhavende rol voorzien van bodycams. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

Wij stemmen bij zitten en opstaan. Willen de leden die voor de motie zijn, gaan staan?

In stemming komt de motie-Van Wely c.s. (34641, letter O).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, het CDA, Fractie-Nanninga, FVD, de VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, de OSF, D66, de PVV en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de ChristenUnie ertegen, zodat zij is aangenomen.


Daarmee zijn wij aan het einde van de stemmingen gekomen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.