Stemming Geweldsaanwending opsporingsambtenaarVerslag van de vergadering van 11 mei 2021 (2020/2021 nr. 36)

Aanvang: 13.50 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Geweldsaanwending opsporingsambtenaar

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het opnemen van een specifieke strafuitsluitingsgrond voor opsporingsambtenaren die geweld hebben gebruikt in de rechtmatige uitoefening van hun taak en een strafbaarstelling van schending van de geweldsinstructie en wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het opnemen van een grondslag voor het doen van strafrechtelijk onderzoek naar geweldgebruik door opsporingsambtenaren (geweldsaanwending opsporingsambtenaar) (34641).

(Zie vergadering van 20 april 2021.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is het geval.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Recourt.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Recourt (PvdA):

Dank, voorzitter. Ik heb de eer dit niet alleen namens mijn eigen fractie te mogen doen, maar ook namens de fractie van GroenLinks.

De voorzitter:

Dan kan het korter.

De heer Recourt (PvdA):

Dat kan mogelijk tot gevolg hebben dat er een paar extra zinnen bij zijn gekomen. U zult het horen: het blijft compact.

Voorzitter, het vertrouwen in de overheid staat onder druk. Er is steeds minder het vertrouwen dat zij er voor haar burgers is. Het is een enorme gemiste kans dat met de Wet geweldsaanwending opsporingsambtenaren, die de juridische positie van de politie verheldert, niet ook wordt gewerkt aan het herstel van vertrouwen in de politie en de overheid.

Alle voorstellen voor aanpak van racisme en discriminatie, het verbeteren van de klachtenprocedure bij de politie en het verbeteren van de ambtsinstructie zijn door de regering in het debat afgewezen. Alle moties met deze strekking zijn ontraden. Gelukkig is er zojuist eentje aangenomen.

Toch zullen de Partij van de Arbeid en GroenLinks voor de wet stemmen. Waarom? Omdat het in de Eerste Kamer onze taak is om de wet te beoordelen. De wet sec levert per saldo een kleine verbetering op. Tegen deze wet stemmen lost niet de problemen bij de politie met geweld en discriminatie op. Vanwege de zuiverheid van het proces koppelen we de ambtsinstructie, waar onze fracties inhoudelijk veel moeite mee hebben, los van deze wet. We zullen deze ter discussie stellen en parlementair gaan behandelen met de middelen die ons ten dienste staan. Voor de rest: volgend kabinet, pak op wat dit kabinet zo pijnlijk heeft laten liggen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Recourt. Wenst een van de overige leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan over het wetsvoorstel. Willen de leden die voor het voorstel zijn, gaan staan?

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, het CDA, Fractie-Nanninga, FVD, de VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, de OSF, D66, de PVV en de ChristenUnie voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fractie van de PvdD ertegen, zodat het is aangenomen.