35.824

Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorgDit wetsvoorstel is gericht op het bereiken van volledige interoperabiliteit bij het elektronische uitwisselen van gegevens tussen zorgverleners en maakt het mogelijk om voor bij AMvB aangewezen gegevensuitwisselingen te bepalen hoe gegevens uitgewisseld moeten worden. Door het verplicht stellen van het elektronisch uitwisselen van gegevens, waarbij gestreefd wordt naar normalisatie van eisen aan taal en techniek, kan uitwisseling onafhankelijk van een specifieke elektronische infrastructuur plaatsvinden.

Als binnen het bestaande wettelijke kader voor de uitwisseling van gezondheidsgegevens geen verwerkingsgrondslag, geen uitzonderingsgrond op het verbod tot uitwisseling van bijzondere persoonsgegevens of geen doorbrekingsgrond voor het medisch beroepsgeheim bestaat, dan kan deze uitwisseling niet plaatsvinden. Op grond van dit wetsvoorstel kan dus geen verplichting tot het uitwisselen van gegevens worden opgelegd aan zorgverleners. De verplichting in dit wetsvoorstel ziet alleen op de vraag hoe de uitwisseling van gegevens (op grond van andere wetgeving) plaats moet vinden, namelijk op elektronische wijze.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A herdruk) is op 27 september 2022 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 18 april 2023 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

De tijdens de plenaire behandeling van het voorstel ingediende gewijzigde motie-Gerkens (SP) c.s. over de uitwisseling van medische gegevens via decentrale infrastructurele voorzieningen (EK, I) is op 16 mei 2023 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. Fractie-Nanninga, VVD, FVD en Fractie-Frentrop stemden tegen.

Technische briefing en mondeling overleg

Een technische briefing over het wetsvoorstel vond plaats op 15 november 2022.

Een mondeling overleg van de Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) met de minister van VWS over gegevensuitwisseling in de zorg (EK 27.529 / 35.824, T) vond plaats op 7 juni 2022.

Een technische briefing over gegevensuitwisseling in de zorg vond plaats op 8 maart 2022.

Op 12 oktober 2021 hield de Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een deskundigenbijeenkomst over gegevensuitwisseling in de zorg (EK 31.765 / 27.529 / 35.824, J).


Kerngegevens

ingediend

30 april 2021

titel

Regels inzake het elektronisch delen en benaderen van gegevens tussen zorgverleners in aangewezen gegevensuitwisselingen (Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

1 juli 2023

Artikel I, onderdeel A, artikel 1.1, de invoeging van de begripsbepallingen informatiestandaard en gegevensdienst en onderdeel B, artikel 3.1.2, van het Besluit van 21 oktober 2023 tot wijziging van het Besluit elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (aanwijzen van het versturen van een recept door huisarts aan terhandsteller als aangewezen gegevensuitwisseling en beschikbaar stellen voor een persoonlijke gezondheidsomgeving), treden in werking met ingang van 1 juli 2024.


Documenten

116
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-116] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-116] documenten