Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 20 april 2021
1. 35628

Evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen in bestuur en raad van commissarissen

Inbreng voor verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (De Blécourt-Wouterse), PvdA (Sent), PVV (Van Kesteren) en ChristenUnie (Verkerk). Bij ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk vrijdag 7 mei 2021, 12:00 uur, acht de commissie het wetsvoorstel gereed voor plenaire behandeling op dinsdag 11 mei 2021.

2. 35352

Verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs

Inbreng voor verslag wordt geleverd door de fracties van PVV (Van Kesteren) en ChristenUnie (Verkerk). Bij ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk vrijdag 4 juni 2021, 12:00 uur, acht de commissie het wetsvoorstel gereed voor plenaire behandeling op dinsdag 8 juni 2021.

3. Rondvraag

De commissie besluit op 11 mei 2021 het gesprek met de Onderwijsraad van 1 juni 2021 voor te bereiden. Daarbij zullen het concept-werkprogramma van de Onderwijsraad (indien beschikbaar) en het advies van de Onderwijsraad "Later selecteren, beter differentiëren" betrokken worden.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra