35.806

Negende incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 inzake extra middelen zelftesten mbo en ho in verband met COVID-19Deze incidentele suppletoire begroting (ISB) wijzigt de begrotingsstaat van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voor het jaar 2021 vanwege de aanvullende Coronamaatregelen.

Met deze ISB worden extra middelen beschikbaar gesteld voor zelftesten voor het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (TK, 1 herdruk) is op 8 juli 2021 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, PvdA, PvdD, Fractie Den Haan, D66, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, JA21, BBB, PVV en Groep Van Haga.

Tegen: FVD.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 13 juli 2021 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

13 april 2021

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Negende incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen zelftesten mbo en ho in verband met COVID-19)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 13 april 2021 van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 13 april 2021, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 13 april 2021.


Documenten

9