Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 13 april 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Raemakers en Van Meenen Bevorderen keuzemogelijkheid tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma (35.049)

- Mededelingen en informatie

De commissies SZW en VWS hebben het College voor de Rechten van de Mens in het kader van het initiatiefvoorstel 35049 om advies gevraagd. Het lid de Bruijn-Wezeman (VVD) wijst in dit verband op de nog openstaande toezegging T02928 en informeert naar de stand van zaken. Het betreft een toezegging van de commissie SZW.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer