Stemming over het voorstel van het Lid Van der Linden om het wetsvoorstel Goedkeuring nieuw Eigenmiddelenbesluit van de Europese Unie controversieel te verklarenVerslag van de vergadering van 6 april 2021 (2020/2021 nr. 33)

Aanvang: 13.44 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Voorstel controversieelverklaring Goedkeuring nieuw Eigenmiddelenbesluit van de Europese Unie

Aan de orde is de stemming in verband met het voorstel van het lid Van der Linden tot het controversieel verklaren van het wetsvoorstel Goedkeuring van het op 14 december 2020 te Brussel tot stand gekomen Besluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie en tot intrekking van Besluit 2014/335/EU, Euratom (Trb. 2021, 5) (35711).


De voorzitter:

Aan de orde is de stemming over een voorstel van het lid Van der Linden tot het controversieel verklaren van het wetsvoorstel 35711, Goedkeuring van het op 14 december 2020 te Brussel tot stand gekomen Besluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie en tot intrekking van Besluit 2014/335/EU, Euratom (Trb. 2021, 5).

De heer Van der Linden heeft conform de bestaande procedure verzocht om stemming over zijn voorstel tot controversieelverklaring van het wetsvoorstel Goedkeuring nieuw Eigenmiddelenbesluit van de Europese Unie (35711). Wenst een van de leden hierover nog het woord? Dat is het geval. Ik zie de heer Van Ballekom en de heer Van der Linden. Dan geef ik nu eerst het woord aan de heer Van der Linden.


De heer Van der Linden (Fractie-Nanninga):

Voorzitter. Deze Kamer heeft wetsvoorstel 35711, Goedkeuring nieuw Eigenmiddelenbesluit EU, momenteel in behandeling. Dat is een historisch en verstrekkend wetsvoorstel dat voor het eerst toestaat dat de Europese Commissie zelfstandig tot 750 miljard aan schulden mag maken voor eigen beleid. Een grote stap op weg naar een EU als schuldengemeenschap. Een transferunie waarbij de Nederlandse belastingbetaler garant staat voor gemeenschappelijke schulden van Zuid-Europese lidstaten. Het Duits Grondwettelijk Hof toetst ratificatie van dit EMB momenteel aan de Duitse grondwet. Ratificatie door Nederland is daardoor prematuur. Geen deelname van Duitsland terwijl Nederland wel zou ratificeren heeft grote financiële gevolgen voor Nederland. Daarmee lopen we grote risico's. Dat verdient nadere reflectie. Ratificatie van het EMB is al met al geen lichtzinnige politieke keuze, welke politieke keuze je ook maakt. Daarom moeten wij hier zorgvuldig een debat over voeren. Dat debat dienen we te voeren met een volwaardig nieuw kabinet, en niet met een demissionair kabinet. Daarom stellen wij voor de behandeling controversieel te verklaren.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van der Linden.

Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen?

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

Het woord is aan de heer Van Ballekom.


De heer Van Ballekom (VVD):

Voorzitter. De VVD kan dit verzoek om drie redenen niet honoreren. Ten eerste, als je lid bent van een club, dien je contributie te betalen. Ten tweede, het is wel van belang om te weten hoe hoog de rekening uiteindelijk uitvalt. Dat is, zoals ook door de heer Van der Linden is gezegd, afhankelijk van een uitspraak van het Bundesverfassungsgericht. Ten derde, het is ook van belang om te weten welke spelregels van kracht zijn. Daar doet het Hof van Justitie in Luxemburg nog een uitspraak over naar aanleiding van de rechtszaak die aangespannen is door Hongarije en Polen. Dus vandaar dat de VVD de vraag heeft gesteld of de regering er bezwaar tegen zou hebben wanneer wij als Eerste Kamer als laatste dit besluit zouden willen ratificeren, zodat er duidelijkheid is over alle spelregels rondom het Eigenmiddelenbesluit. Maar dat betekent niet dat we het controversieel willen verklaren.

Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Ballekom. Wenst een van de andere leden hierover het woord?

Het woord is aan de heer Backer namens de fractie van D66.


De heer Backer (D66):

Voorzitter. Het is in de commissie ter sprake geweest. Ik meen dat het over twee weken weer op de agenda komt. De fractie van D66 acht het belangrijk om dit gewoon in behandeling te nemen, niet om alle redenen die collega Van Ballekom noemt, maar omdat we voortgaan met de behandeling. Daar kunnen deze onderwerpen aan de orde komen. Ik wil even helder stellen dat niet precies de motivering van de heer Van Ballekom dragend is voor onze beslissing om hier gewoon mee door te gaan en het niet controversieel te verklaren.

Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Backer. Wenst een van de overige leden nog het woord op dit punt? Dat is niet het geval.

Dan stemmen we nu over het voorstel van het lid van der Linden tot het controversieel verklaren van het wetsvoorstel 35711. Hebben voldoende leden de presentielijst getekend? Dat is het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het voorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de de fracties van de SGP, Fractie-Otten, de PvdD, de PVV, FVD en Fractie-Nanninga voor dit voorstel hebben gestemd en de leden van de de fracties van het CDA, de VVD, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, de OSF, D66 en de ChristenUnie ertegen, zodat het is verworpen.


Daarmee zijn wij aan het einde van de stemmingen gekomen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.