Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 30 maart 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2021 (35.570 VII)

- 35570 VII / 34430, E

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de versterking en vernieuwing van de lokale democratie; Staatscommissie Parlementair Stelsel

De commissie besluit de brief te betrekken bij het beleidsdebat over de verhouding tussen de centrale overheid en decentrale overheden dat op 11 mei is gepland.

- Mededelingen en informatie

Het lid Koole (PvdA) geeft aan de ontvangen brief van 26 maart 2021 van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake aanbieding van een afschrift van een brief aan gemeenten inzake het Compensatiepakket coronacrisis medeoverheden maart 2021 te willen betrekken bij het beleidsdebat van 11 mei 2021.

- Rondvraag

- Naar aanleiding van een vraag van het lid Koole (PvdA) besluit de commissie om de inbrengdatum van de wetsvoorstellen 35619, 35620, 35621, 35622 en 35623 (voorbereidend onderzoek) op 6 april te handhaven.
- Naar aanleiding van een vraag van het lid Koole (PvdA) besluit de commissie om, nadat het beleidsdebat over de verhouding tussen de centrale overheid en decentrale overheden op 11 mei 2021 heeft plaatsgevonden, de voortzetting van het debat over het Initiatiefvoorstel-Van den Bosch en Van der Molen (35.397) in de commissie te agenderen. De voortzetting van het debat op 30 maart 2021 is op verzoek van de initiatiefnemers geschorst in afwachting van het genoemde beleidsdebat.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman