Stemming Bedenktijd bestuur beursvennootschapVerslag van de vergadering van 23 maart 2021 (2020/2021 nr. 31)

Aanvang: 13.46 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Bedenktijd bestuur beursvennootschap

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het inroepen van een bedenktijd door het bestuur van een beursvennootschap (35367).

(Zie vergadering van 16 maart 2021.)


De voorzitter:

Ik heet de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, die namens de regering bij de stemmingen aanwezig is — nogmaals — en de heer Nijboer van harte welkom. Hebben voldoende leden de presentielijst getekend? Dat is het geval.

We stemmen als eerste over het wetsvoorstel 35367, Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het inroepen van een bedenktijd door het bestuur van een beursvennootschap. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen?

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Otten.


De heer Otten (Fractie-Otten):

Voorzitter. Nederlandse beursvennootschappen beschikken over voldoende beschermingsmaatregelen en die worden ook volop gebruikt. Deze bedenktijdwet verstoort het bestaande evenwicht van checks-and-balances tussen bestuur en aandeelhouders en is disproportioneel. Deze bedenktijdwet van 250 dagen bedenktijd onttrekt de bestuurders van beursvennootschappen aan de disciplinerende werking van de financiële markten. Dat is slecht voor de dynamiek van de Nederlandse economie en slecht voor het Nederlands vestigingsklimaat. Dat zal leiden tot een situatie van survival of the unfittest en daarom zullen wij tegen dit wetsvoorstel stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Otten. Wenst een van de overige leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, het CDA, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, de OSF, D66, de PvdD, de PVV en de ChristenUnie voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van de VVD, Fractie-Otten, FVD en Fractie-Nanninga ertegen, zodat het is aangenomen.